50 misafir, 0 üye aktif, toplam 50 kişi var.
 
 
50 misafir, 0 üye aktif, toplam 50 kişi var.

Sayfalar :1 sayfadan 1. sayfa görüntüleniyor1

Şuanda burada : 1 misafir, 0 üye : (yok)
Yazar

G-Defender

Skill title: Journeyman
Durum?
Mesaj Sayısı : 139
Nereden: Yalova - 77
Oyun Tarzı : Pvp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : Scripter
Meslek: Serbest
Yaş : 25
Karma :   0   Level
Mesaj #713 2015-03-24 23:16 GMT
 
http://www.ultima-tr.com/datas/avatars/1-avatar.gif


G-Defender programý ultima online oyunu için yapýlan 3rd party programlarý engellemek amacýyla yapýlmýþ profesyonel bir yazýlýmdýr.

G-Defender yazýlýmý kurulu olduðu bilgisayar’da sistemde inceleme yapmadan sadece client’e mudahale eden 3rd party programlarý engeller.

Client 2x, Client 5x ve Client 6x için destek mevcuttur. Diðer client versiyonlarý elimizde yoktur.

Scriptsel olarak doðrulama yapýyoruz scriptsel bazlý doðrulamada %99 Multi engelleme sistemi isteðe baðlý olarak aktif edilir, diðer doðrulama yönteminde Multi engelleme sistemi yoktur.

(client içindeki eklentiler)

System Idle CPU Optimizasyonu : Clientin iþlem yapmadýðý andaki CPU kullanýmýný 0'lar.
Status On Title : Client baþlýðýnda HP, Mana, Stamina, Armor, Aðýrlýk ve Para durumunun görülmesini saðlar. (Tüm clientlerde çalýþýr).
God Mod For GM : Game Master body’sine sahip yetkililerin oyun içinde engellere takýlmadan hareket etmesini saðlar. (aktif 2x).
God Speed For GM : Game Master body’sine sahip yetkililerin oyun içinde çok hýzlý bir þekilde hareket etmesini saðlar (aktif 2x ve 6x).

(genel özellikleri ve ihtiyaçlar)

Clientin aktif hale gelebilmesi için atanmýþ bir web sunucusuna ihtiyaç duyar.
Web sunucusunda hiç bir derleyiciye ihtiyaç duymaz (Örneðin PHP,ASP,JAVA,.NET).
Connector kontrolleri web sunucusundan almýþ olduðu bilgilere göre client tarafýnda ve Sunucuya baðlandýktan sonra da Client’ten almýþ olduðu bilgiye göre Emulator (Sphere) tarafýnda yapýlýr.
Bu kontroller sýrasýnda baþka hiç bir aracý programa ihtiyacý yoktur (Örneðin Server veya Client arasýnda bir Database yada Program baðlantýsý).
Clienti ve Serverý kesinlikle yormaz.
Client tarafýnda bulunan hiç bir harici program yada uygulamaya mudahale etmez ve üzerlerinde araþtýrma yapmaz. Sadece Client üzerindeki mudahaleleri farkeder ve etkisiz hale getirir.
Korumalar ve Connector devre dýþý býrakýlmaya çalýþýlsa bile korumalar ve kontroller Cliente gömülü olarak çalýþmaya devam eder veya Client kapanýr.
Client ve Emulatorun (Sphere) çalýþtýrýlabilir dosyalarýnda hiç bir deðiþiklik yapmaya ihtiyaç duymaz. Orjinal Client ve Emulator (Sphere) kullanýr.
Emulator (Sphere) tarafýnda sadece script bazlý iþlemlere ihtiyaç duyar.
Client Cpu Reduce : Client iþlemci kullanýmýný Client boþtayken minimize eder. (windows xp ve üzeri sistemler için 64bit sistemler dahil).
Otomatik dosya güncellemesi…
Speed,EasyUO,UO Fucker,Multi ve Ýnjection engeli.
Client 5x ve 6x için eski status bar eklentisi.
Connector için herhangi bir database baðlantýsý gerekmemektedir.
Windows iþletim sisteminizde herhangi bir framework versiyona ihtiyaç duymamaktadýr.
Client’in Çalýþmasý için ultima online klasörüne kurulma gibi zorunluluðu yoktur. (herhangi bir klasör içinde çalýþtýrýlabilir).
Dosyalarý update sunucusundan “.rar” olarak indirmektedir…
Connector sadece client’e müdahale eden hile programlarýný algýlar… (harici bir programa dýþarýdan müdahale etmez)
Client ve güvenlikler birbirinden baðýmsýz çalýþýr, Bu özellik ile Client göçmeleri minimuma indirilmiþtir…
Dünyada ilk Multi için isteðe baðlý tek bilgisayar üstünden %99 engelleme sistemi.
Extra olarak yapýlan Makro programý connector’e dahil edilmiþtir…
Harici Map programý connector’e dahil edilmiþtir…
Connector linux,mac ve windows sistemlerinde sorunsuz çalýþmaktadýr.

(teknik özellikleri)

Güncelleme Modülü : Connector ve Client dosyalarýnýn güncellenmesini ve oyuncu tarafýndan üzerinde oynama yapýlmasýný engeller.
Kontroller : Client ve Güncelleme modulü içerisinde birden çok noktada belirli kontroller yapar ve bu kontrollerin bilgilerinin belli kýsýmlarýný Emulatore (Sphere) yollar.
Özelleþtirilmiþ Korumalar :
Speed : Speed programlarýnýn Cliente etki etmesini tamamen engeller. Speed açýlsada etki etmeyeceði gibi clienti kapatýr.
Easy UO : Easy UO’nun Clienti görmesini engeller (Standart Connector) veya etki etmeye kalktýðý an etkiyi kaldýrýr.
UOFuck : Hafýza Üzerinde Oynama Yapýldýðýnda (Stamina ve Arms/Disarm Penalty vb) Clienti kapatýr.

(yeni onaylama sistemi)

Merhaba arkadaþlar sendpacket onaylama kýrmasý 10 sn sürmeyen bir onaylama sistemidir. Bu yüzden kendimize özel bir onaylama sistemi yaptýk þimdi sizlere bu sistemi anlatmak istiyorum.

http://i.hizliresim.com/0mYnaV.png

Sistemde trojan ve virüs vb þeyler olduðunu idda edenler illaki olacaktýr. Mesele çamur atmak deðil mi insanoðlu herþey beklenir buyrun virustotal taramasý yapýlmýþtýr. (týklayýn).

http://i.hizliresim.com/4bEr3Y.jpg

http://i.hizliresim.com/Jn0AME.jpg

http://i.hizliresim.com/O7GA53.jpg

Sistem nasýl çalýþýr?

1- Client ile GDSrv ile baðlantý yapar.
2- Her oyuncunun özel bir onaylama þifresi olur.
3- PC Ban sistemi için bilgisayarýn cpuid'sini alýr ve kaydeder.
4- Her ip dakikada 9 dan fazla giriþ yapamaz. (10 dakika engel yer).
5- Saldýrý yapýlýrsa eðer gelen baðlantý otomatik reddedilir.
6- Sistem %100 güvenlidir, herhangi bir kasma yorma söz konusu bile olamaz.
7- Sphere ile arasýnda herhangi bir baðlantý yoktur.

Sistem'e dýþarýdan baðlantý mümkün deðildir. Saðdece bizim izin verdiðimiz baðlantýlar sisteme giriþ yapabilirler. Sistemi kýrmak için bütün oyunculara tek tek kýrýlmasý gerekmektedir, Buda þu demek oluyor ilk önce verdiðimiz sha1 þifreyi kýracaklar ondan sonra her kullanýcýnýn þifresini kýracaklar. Her oyuncuya özel bir onaylama þifresi connector tarafindan verilmiþtir.

(görüntüler)

http://i.hizliresim.com/pBdzaz.jpg


http://i.hizliresim.com/RoWk4o.jpg


http://i.hizliresim.com/GodRgv.jpg


launcher görünümü 2 seçeneklidir.

1- istatistik bilgisi bulunuyor. (Sunucu ON/OFF - Online Player : 22 þeklinde)
2- istatistik istemeyenler için düz görünüm.


http://i.hizliresim.com/zr651g.jpg


http://i.hizliresim.com/A597vQ.jpg


client görünümü yukardaki gibidir. client kapatýldýðýnda tekrar açýlsýn mý diye sorar.


http://i.hizliresim.com/yLB5vM.jpg


http://i.hizliresim.com/W1NkyE.jpg


http://i.hizliresim.com/65oPEk.jpg


güncelleme için dosyayý seçiyorsunuz ve verilen kodu dosya.txt yazýyorsunuz.


http://i.hizliresim.com/3YmL3j.jpg


Ultima Online harita programýdýr.


http://i.hizliresim.com/knqBav.jpg


Ultima Online makro programýdýr.


http://i.hizliresim.com/NrzAdk.jpg


Ultima Online uoloop programýdýr.


http://i.hizliresim.com/YrYkaD.jpg


Ultima online screen shot programýdýr.
(Ultima online ekran görüntüsünü otomatik alýr ve kaydeder).


http://i.hizliresim.com/a2V3ad.jpg


OTO Sphere programýdýr. (Sphere açýk deðil ise otomatik açar)

(iletiþim bilgileri)


web : http://www.g-defender.com/
skype : g-defender // (BAYRAM KARATAÞ)
gsm : 0507 320 2193 // (7/24)
facebook : UltimaOnlineTR

NOT : Bütün programlar connector ile beraberinde verilmektedir.

Bu mesaj G-Defender tarafından 2017-10-27 22:06 GMT, 1 yıl önce önce düzenlendi.
¤ Profesyonel sunucular için, profesyonel çözümler. ¤
www.g-defender.com
Yazar

tayfun12

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Sayısı : 6
Nereden: Yalova - 77
Oyun Tarzı : Pvp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : World Builder
Meslek: Ýç-Mimar Kýsmetse :)
Yaş : 23
Karma :   0   Level
Mesaj #714 2015-03-25 17:31 GMT
 
G-Defender yýllardýr çalýþmalarýyla kendini kanýtlamýþ ve güvenilirdir þahsen tavsiye ediyorum ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum client görsel tasarýmý yükseltilebilir fikrim bu bir tek
Revelation.Her günün yeni bir eðlencesiyle ; ultima online yaþam tarzý.Tayfun Güner

Revelation UO.

FACEBOOK : https://www.facebook.com/RevelationUO

WEB = http://www.revelation-uo.net/AnaSayfa.htm
Yazar

ers0be

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Sayısı : 2
Nereden: İzmir - 35
Oyun Tarzı : Pp
Emulatör : 0.57
Tecrübe : Grafiker
Meslek:
Yaş :
Karma :   0   Level
Mesaj #715 2015-03-25 21:00 GMT
 
baþarýlý ;)
Yazar

Elhamra

Skill title: Novice
Durum?
Mesaj Sayısı : 29
Nereden: Ankara - 06
Oyun Tarzı : Pp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : World Builder
Meslek:
Yaş :
Karma :   0   Level
Mesaj #717 2015-03-26 11:55 GMT
 
Baþarýlar.
Yazar

Barbarossa

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Sayısı : 2
Nereden: Diğer
Oyun Tarzı : Pvp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : World Builder
Meslek:
Yaş : 27
Karma :   0   Level
Mesaj #888 2015-05-06 16:02 GMT
 
Baþarýlar Bayram gerçekten övgü hak ediyorsun.
Yazar

G-Defender

Skill title: Journeyman
Durum?
Mesaj Sayısı : 139
Nereden: Yalova - 77
Oyun Tarzı : Pvp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : Scripter
Meslek: Serbest
Yaş : 25
Karma :   0   Level
Mesaj #890 2015-05-10 20:12 GMT
 
Teþekkür ederim baðlantý programýnda God Mode (GM For Speed) - özelliði aktif edilmiþtir.
Saat yanindaki simgeye sað týklayýp en üstten GM'ler aktif edebilirler. (Sistemi saðdece gmler kullanabilir).
¤ Profesyonel sunucular için, profesyonel çözümler. ¤
www.g-defender.com
Yazar

Comedian

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Sayısı : 7
Nereden: İzmir - 35
Oyun Tarzı : Pvp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : Hosting
Meslek: Vardiya Amiri
Yaş :
Karma :   0   Level
Mesaj #898 2015-05-19 00:26 GMT
 
G-Defender yazýlýmý test sürecinde olan Sylveria Ultima Online için kurulmuþtur.
Connector gayet saðlýklý çalýþmakta olup , herhangi bir virüs durumu söz konusu deðildir.
Bayram arkadaþýmýza emeklerinden ötürü sonsuz teþekkür ederim.
Sylveria.Net
------------
Free , Player versus Player Ultima Online Shard
Yazar

G-Defender

Skill title: Journeyman
Durum?
Mesaj Sayısı : 139
Nereden: Yalova - 77
Oyun Tarzı : Pvp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : Scripter
Meslek: Serbest
Yaş : 25
Karma :   0   Level
Mesaj #1015 2016-02-15 17:24 GMT
 
Ultima Online anti-cheat programý (G-Defender.com).
1- Ýn bin programý engellenmiþtir.
2- Speed programlarý engellenmiþtir.
3- FPS autopatcher engellenmiþtir.
--
1- connector'da oyun içerisinde .online yazarak oyunun ne kadar açýk olduðunu görebilirsiniz.
--
Eðer bilgisayarda internet baðlantýsý yok ise connector'u açtýðýnýzda Ýnternet baðlantýnýz yok diye uyarý vericek ve kapanacaktýr.
--
Eðer client üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapýldýðý takdir'de connector kapanacaktýr.
--
Ýllegal programlar connector'da engellenmiþtir.
¤ Profesyonel sunucular için, profesyonel çözümler. ¤
www.g-defender.com

#benzer konular
#mesajlar
#son gönderen
#durum
Ultima Online
1
johntimber
6 ay önce
Ultima Online - offical vs private servers
1
johntimber
6 ay önce
Ultima Online and a very strange Problem
1
johntimber
6 ay önce
Ultima-Tr Ailesi
1
Deltree
11 ay önce
Elmoth Ultima Online Shard
1
ElmothOnline
1 yıl önce
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editör, mul patcher

Sayfa açılma süresi 0.12 sn. / SQL toplam zamanı: 0.049 sn. - SQL sorgusu: 64 - Ortalama SQL zamanı: 0.00077 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile görüntülenir.
© Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS