50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.
50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.

Sayfalar :1 sayfadan 1. sayfa grntleniyor1

uanda burada : 1 misafir, 0 ye : (yok)
Yazar

RotaUO

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 1
Nereden: zmir - 35
Oyun Tarz : Pvp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Diger
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1184 2018-03-03 18:49 GMT
 
https://i.hizliresim.com/dOMEmn.png


Rota PvPUltima Online'ýn Rotasý, artýk sizin elinizde.


Sevgili ve deðerli Ultima Online sakinleri ve sunucu sahipleri, her birinize saygýlarýmýzý ve selamlarýmýzý ileterek, mevzu bahsi geçen sunucumuzun tanýtýmýna geçmek istiyoruz:


Daha önce baþka bir kadroyla birlikte Level sunucusu tarzýyla açýlýþ yapan ancak deðiþim talebi nedeniyle Level altyapýlý sunucudan PvP altyapýlý sunucuya geçiþ yapýlmasý karar verilen Rota UO, kabuk deðiþtirmeye karar verdi. 7 Þubat 2018 tarihinde, Rambo ve Brock iþbirliði ile alýnan bu karar, sunucunun baþka bir kimlik kazanmasýný saðladý.

Level türü bir sunucudan PvP türü bir sunucuya geçiþ yapan Rota UO, rotasýný ciddi bir þekilde deðiþtirerek, hem oyuncularýn isteklerine kulak kabarttý hem de “derin çeþitlilik” ilkesiyle ilerleyerek kendisini sizlere takdim etti. Bu baðlamda Rota PvP, kendi içerisinde sadece oyuncularýn birbirleriyle kapýþmasýný deðil ayný zamanda baþka tarz oyuncularýn da oyun tarzýný göz önünde bulundurarak; eðlence, emek, ticaret ve þans gibi diðer ilgi çekici faktörleri sistemine entegre etti.

Ultima Online denilen evrenin tek bir rotasýnýn olmadýðýný biliyoruz. Buradan hareketle biz, Rota PvP olarak, kendimizi daima geliþtirmeyi arzulayacaðýz ve istikrarýmýzý daima sürdürmeye çalýþacaðýz. Bizler için daha önemli olan ilke ise verimlilik ilkesidir. Verimliliðimizi en üst seviyede tutma konusunda baþ koyduðumuz bu yolda, dava arkadaþlarýmýz, yoldaþlarýmýz ve olmazsa olmazýmýz, siz deðerli oyuncularsýnýz.

Bütün bu deðerleri göz önünde bulundurarak, biz sizler için yola çýktýk ve limanda bekleyen gemiye bindik. Dümeni size emanet ettik. Þimdi, Rota sizin elinizde. Elliden fazla sistemiyle, özgün etkinlikleriyle, hiçbir sunucuda olmayan gazetecilik aktivitesi ile, oyuncularýna gözbebeði olarak bakan yönetimi ile var olan pesimist dünyayý deðiþtirmeye sizde var mýsýnýz ?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sunucuyla ilgili bilgilere geçmeden önce, teþekkür edilmesi gereken ve hakký manevi olarak teslim edilmesi gereken birkaç kiþi mevcut, biz bunu kendimize bir borç olarak biliriz:

Ozan [Mirror] ve ekibinin altyapýsý olan Harm UO'nun altyapýsýný kullandýk ve üstüne yeni konseptler ekledik.

Fatal War'ýn sahibi Nos Ufuk KARAGÖZ'ün tavsiyeleri bizlerde yeni ufuklar açtý.

Website,Forum ve connector'da emeði geçen Uo Club ekibi,

Ve Ultima Tr'nin sahibi, Bayram Bey'in bize saðlamýþ olduðu bu platform sayesinde biz sizinle tanýþtýk.

Bu isimlere, bu konuyu okuyanlara ve bu konuya cevap veren herkese çok teþekkür ederiz, bizi mutlu ettiniz.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sunucu Hakkýnda Bilgiler:

Emulator : Sphere

Version : 0.56b

Sunucu Açýlýþý: 3 Mart 2018 - Cumartesi | Saat 20:00 | 3 Günlük Hotfix Periyodu Olacak.

Script Altyapýsý: Harm UO altyapýsý, Sphere Community'den entegre ve Rota UO'nun özel kodlamalarý.

Stat Cap: 225

Tür : Esas olarak PvP; Level altyapýsý, süreli giyilebilir eþyalar sistemi, craft sistemleri ve eðlence sistemleri ile güçlendirildi.

Client : 6x

UO Sürümü : ML

Üyelik : Free Acc

Connector : UO Club


Not : Forumlara üye olmayý unutmayýnýz, gazete sayýlarý oradan yayýmlanacaktýr.

Sunucu Web Sayfasý Hakkýnda BilgilerAnasayfa : Anasayfa
Rota UO Gazete : Rota UO Gazetesi
Baðlantý Programý : Connector
Forum : Forum
Sistemler : Sistemler
Eþyalar : Eþyalar
Binekler : Binekler
Yönetim : Kadro
Galeri : Fotoðraflar
Facebook : Facebook Sayfamýz
Instagram : Açýlacak, güncellenecektir.
Hakkýmýzda : Biz
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Eþyalar

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Binekler

Rota UO Gazetesi

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sunucudan Görüntüler

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistemler - Alfabetik Sýralama


Aile Belgesi & Aile Kurma Sistemi
6 Özel Binek
Anti Ýn-Bin Sistemi (Saniyede Ýn-Bin Yasaðý)
+18 Upgrade Sistemi
Baðýþ Kasasý
Bakiye Sistemi
Barbut Sistemi
Binek Armor Oranlarý
Champion (Þampiyon) Sistemi
Çöp Kutusu + Safe Alan Eþya Silinme
Dört Muhteþem Kutu (Four Gorgeous Boxes)
Ev Devretme Sistemi
Ev Dizayn Sistemi - Ödeme ve Ýade Talebi
Ev Eþyalarý Satýþý Sistemi - Gold Karþýlýðý Alýnan Eþyalar
Gezgin Ödül Taþý
Guild Sistemi
Haberleþme Kitabý
Harici Harita Sistemi (External Map System)
Hazine Sistemi
Help / Yardým Menüsü / Oyuncu Komutlarý
Kardan Adamdan Haber Alma
Kelle Sallandýrma Sistemi (Para ve Þöhret Ýkilisi)
.Kufur Sistemi
Kumar Sistemi
Lig Sistemi - Bronze, Silver, Gold, Platinium, Diamond ve Challenger
Lord British | Lord Blackthrone | Terminator |
Lootlu & Lootsuz Aksiyon Alaný
Madencilik - Rota Ore
Mini Bosslar | Raid Boss'a Alternatif Boss Sistemi
Moongate Sistemi
Moonglow Amigosu
Moonglow Þehri Sahibi
Necromancer Büyüleri | Zehirleme, Yakma, Dondurma, Lanetleme (Ruhundan Çalma), Kutsanma ve Býçak Fýrlatma
.Okcu | Koþarak Ok Atma Sistemi
Online Ödül Sistemi
Özel Ýfadeler
Pazar Alaný ve Vendor Sistemi
Pin Sistemi
Pot ve Bandaj Komutlarý
Profil Sistemi
Random +15, Random +12 ve Special Bag
Raid Sistemi | Beþ Patron!
.Res Sistemi
Rota UO Ev Kurulum Sistemi
Rota UO Ev Tabelasý Sistemi
Runebook Kopyalama Sistemi
Safe Alanda Bulunan Alýþveriþ Taþlarý
Safe Alanýnda 1 vs 1 PvP
Safe Alanýnda PvP
Silah Tamir Sistemi
The Quester - Görev Sistemi
.Transparan (Menü Arkaplanýný Deðiþtirme)
Tombala Sistemi
Ustalýk Sistemi
Yumi Sistemi: Random Yumi ve Ostard Yumi
Warrior Robe & Charge Sistemi | Oyuncunun Üstüne IþýnlanmaÖrnek Bir Sistemimizhttps://i.hizliresim.com/y0j1GL.jpg


Rota PvP'nin ekstra sýnýflarýndan birisi olan Necromancer sýnýfýnýn bazý büyüleri, sunucuda aktif edilmiþtir. Necromancer'ýn altý büyüsü oyunda kullanýlabilir durumdadýr, bunlar:

.Ps : Vas Ort Nox isimli bu büyü, çok kuvvetli zehir saldýrýsý yapar ve bu büyü yüzünden zehirlenen rakip týpký In Nox büyüsü yemiþ gibi büyünün etkisi geçene kadar can kaybetmeye devam eder.

.Hellfire : Tym Corp Flam isimli bu büyü, rakibinize alev topu göndererek onu belirli bir süre yakar ve yaktýðý süre boyunca can alýr.

.Blizzard : Bet An Por isimli bu büyü, týpký An Ex Por büyüsü gibi rakibe felç geçirtir ancak bu büyünün farký, rakibi buza çevirmesidir. Buza çevrilen rakip bir süre hareket edemez.

.Dcaller: Kal Quas Corp isimli bu büyü, rakibi lanetler ve bir süre boyunca nereden geldiði bilinemeyen gizli güçler, bu kiþinin ruhunu emmeye baþlar ve canýný bir miktar azaltýr.

.Hprotect: In Mani Xen Quas isimli bu büyü, melekler tarafýndan "cennet korumasý" altýna alýnmanýzý saðlar.

.Summonknife: In Kal Jux isimli bu büyü, rakibinize býçak fýrlatýr ve tek seferliðine yakar.


Vas Ort Nox

https://i.hizliresim.com/LbGNWa.png


Tym Corp Flam

https://i.hizliresim.com/76QdrP.png


https://i.hizliresim.com/PlGNZ6.png


Bet An Por

https://i.hizliresim.com/9mbAPo.png


Kal Quas Corp

https://i.hizliresim.com/qGypZB.png


https://i.hizliresim.com/QVyNov.png


In Mani Xen Quas

https://i.hizliresim.com/XPlNr0.png


In Kal Jux

https://i.hizliresim.com/bB9pdG.png


https://i.hizliresim.com/dOMDA7.png


Bu büyüleri kullanmak için Wild Staff'a ihtiyacýnýz var ve ayrýca kombat yeteneklerinizin olmamasý þarttýr.

https://i.hizliresim.com/LbGNrz.png


Etkinlikler


1 vs 1 PvP
2 vs 2 PvP
GM Topuk
Evcil Hayvan Tanýtýmý
Moda Yarýþmasý
Zar Yarýþmasý
Gizli Eþya Yarýþmasý
Var mýsýn Yok musun?
Bilgi Yarýþmasý - Kim 500.000 K Gold Ister
Özel Hikayeli ve Bulmacalý Questler


Rota PvP
www.rotauo.com

#benzer konular
#mesajlar
#son gnderen
#durum
Revelation UO Shard - açýlýþ mart 2017.
1
tayfun12
2 yl nce
EmpireOfSaga Pvp 18-MART-2015 SAAT: 20:00D...
8
Awe
4 yl nce
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasl oynanr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapm, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editr, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editr, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editr, mul patcher

Sayfa alma sresi 0.121 sn. / SQL toplam zaman: 0.071 sn. - SQL sorgusu: 40 - Ortalama SQL zaman: 0.00177 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile grntlenir.
Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS