50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.
50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.

Sayfalar :1 sayfadan 1. sayfa grntleniyor1

uanda burada : 1 misafir, 0 ye : (yok)
Yazar

ElmothOnline

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 1
Nereden: Bursa - 16
Oyun Tarz : Rp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Scripter
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1163 2017-10-15 21:44 GMT
 
Merhabalar,

Ultima Online tadýný yeniden daha iyi yaþatmak için Elmoth Ultima Online Geri Dönüyor...

Sizlere Sunucu hakkýnda bir kaç bilgi vermek istiyorum.

Elmoth Ultima Online köklü bir sunucu olup eskileri tekrardan yaþatmak adýna Rp üzerine kurulmuþ stabil bir sunucudur.
Uzun uðraþlar sonucu yapýlandýrmaya girip geliþmiþ sistemleri ile sizlerin huzurundayýz.

[[ Server Açýlýþ Tarihi : 21 Ekim 2017 (Cumartesi) - Saat : 14:00 ]]Emulator versiyonu : 56b-Nightly
Sunucu Türü : Power Play
Açýlýþ Tarihi : 21 Ekim 2017, Cumartesi, Saat: 14.00
Skillcap : 800.0
Statcap : 225

Web Sistesi : http://www.elmoth.gen.tr
Facebook : https://www.facebook.com/ElmothOnline/
Kayýt Ol : http://www.elmoth.gen.tr/forum/index.php?action=register
Forum : http://www.elmoth.gen.tr/forum/
Sistemler : Sistemler
Eþyalar : Eþyalar

Sýkca sorulan sorular;
# Sunucuda skill dummy mevcut mudur ?
- Sunucumuzda skill dummy mevcuttur.

# Sunucunuzda magelere özel robe mevcut mudur ?
- Magelere özel robe mevcutdur. Elmoth Robe özel mage robe özel bir kaç büyüye karþý sizleri korur daha az damage yemenizi saðlar. Ve normal Mage robe giydiðiniz zaman magic resistance skilliniz varsa, o skillin verdiði bonusu kullanýrsýnýz. Yani büyüleriniz karþý tarafa extra damage vermektedir.

# Warriorlar için bir bonus mevcut mudur ?
- Warriorlar için 3 farklý bonus mevcuttur. Resist,bloke ve shield, sistemler bölümünden takip edebilirsiniz.

-Skill Bonuslarý

1- Disarm
3- Stun
4- Stamina Drain
5- Lumberjacking
6- Parablow
8- Dismount
9- Bleeding
10- Warrior Bloke
11- Warrior Resist
12- Warrior Shield

Disarm
Bilindiði üzere wrestler karakterler icin attack verdiði targetin elindeki silahý disarm etme özelliðidir. Bonusun çalýþmasý için 85.0 Wrestling ve Armslore gerekmektedir

Stun
Wrestler karakterler icin attack verdiði targeti 2-3 saniye stun etmeye yarar. Bonusun çalýþmasý icin 98.0 Anatomy ve Wrestling skili gerekmektedir.

Stamina Suck
Bütün Mace Fighting silahlarýnda vurduðu targetin staminasýný 5 - 7 arasýnda düþürür.

Lumberjacking
Axe tipi Swordsmanship silahlarýna ek damage vurmasýný saðlar. Bonusun çalýþmasý icin 100.0 Swordsmanship ve Tactics , 98.1 Lumberjacking skilli gerekmektedir.

Parablow
Attack verilen targeti 2-3 saniye stun etmeye yarar. Bonusun çalýþmasý için 100.0 Fencing ve Tactics skilli gerekmektedir.

Bonusun çalýþtýðý silahlar þunlardýr;
Short Spear ve Spear

Dismount
Attack verilen targetin attan düþmesini saðlar. Attan düþen kiþi tekrar mounta binmesi için 2 saniye geçmesi gerekmektedir. Bu bonusun çalýþmasý için 100.0 Tactics skilli gerekmektedir.

Bu bonusun çalýþtýðý silahlar þunlardýr;
Pitchfork , Bardiche ve Halberd

Bleeding
Attack verilen targetin yara almasýný saðlar. 9 saniyede bir 10 damage vurur , bleed kiþinin üzerinde toplam 36 saniye kalýr. ( Toplam 4 tick ). Bu bonusun çalýþmasý için 100.0 Swordsmanship ve Tactics gerekmektedir.

Bu bonusun çalýþtýðý silahlar þunlardýr;
Cutlass , Scimitar , Katana , Broadsword , Longsword

Warrior Resist
Warriorlar için geliþtirilmiþ bir bonustur. Bonustan yararlanabilmek için üzerinizde fullplatemail set olmasý gerekmektedir.

Setinizin kalitesine göre : Harm, lightinig, paralyze büyülerine karþý resist saðlarsýnýz.

Warrior Bloke

Resist ile birlikte çalýþan bir bonustur. Gene ayný þekilde fullplatemail setinizin olmasý ve parçalarýn ayný cins olmasý gerekiyor.

Bonusun amacý setinizin kalitesine göre rakip oyuncuya hasar vermenizi saðlar.

Warrior Shield

Bu bonus warrior resist bonusu ile doðru orantýlý olarak çalýþmaktadýr. Yalnýz tek farký belli baþlý setler iþe yaramaktadýr.

Bunlar; Shadow, Bronze, Golden, Agapite

Bu setleri full giyip Parry resist aktif etmeniz lazým. Ayný zamanda elinizde bu setlere ait Heater shield almalýsýnýz.

Böylece bonusu aktif etmiþ olursunuz. Bu bonusla poisonu 4-1 oranla iyileþtirmiþ olursunuz.

Heavy Crossbow

Eðer elinizde heavy crossbow varsa ve atsýzsanýz her vuruþunuz rakip oyuncuyu attan düþürmektedir.

Heavy bowlarýn hepsinde geçerlidir. ( +3,+6+,9+12,+15 )

Perfect Shot

Elven bow ve diðer normal bowlarda geçerli bir bonustur. Karþý tarafa extra hasar vermek için kullanýlýr.

Not : Bu bonuslarýn hepsi +lý silahlar için geçerlidir. Normal silahlarla bonus kullanamazsýnýz.

-------------

Ev Sistemi

Sunucumuz da ki ev fiyatlarý ve tipleri hakkýnda detaylý bilgi için ''evler'' bölümüne göz atýnýz.

Ev kuramadan önce mutlaka ev kurallarýný okuyunuz.

Bir ev aldýnýz ve kurduðunuz zaman yetkililer tarafýndan onaylanmadan ev özelliklerinden yararlanamazsýnýz. Evi kurduðunuz da yetkililere bilgi gidecektir.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/ev1.png


Ev ana menüsünden bir görüntü

http://www.elmoth.gen.tr/forumresim/evmenu.png


Yukarýda ev ile ilgili iþlemleri yapabileceðiniz bölümler bulunmaktadýr.

- Genel kýsmýnda evin genel özellikleri ve bilgileri yer almaktadýr.

http://www.elmoth.gen.tr/forumresim/evguvenlik.png


- Güvenlik kýsmýnda ise ortak, dost ekleme ve çýkarma iþlemleri yapabilirsiniz. Evden yasakla ve evden dýþarý butonlarý farklý çalýþmaktadýr.

Evden dýþarý at butonu oyuncuyu evin dýþýna gönderir ( i ban thee ) ile ayný iþlemi yapmaktadýr.

Evden yasakla butonu ise oyuncuyu tamamen evden yasaklar. Yasak kalkmadan oyuncu eve tekrar giremez.

- Ev sahibi menüsünde ise sadece ev sahibini kullanabileceði komutlar yer almaktadýr.

http://www.elmoth.gen.tr/forumresim/evsahibi.png


Önemli Kýsýmlar;

- Evinizin yenileme bedeli evinizin deðeri ile ve kurulu kaldýðý süreyle doðru orantýlý olarak artmaktadýr.

http://www.elmoth.gen.tr/forumresim/evonemli.png


- Evin anahtarýný kopyalayabilir yada evin anahtarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Anahtar deðiþtirme iþleminde bütün ev anahtarlarý silinir ve sadece ev sahibine yeni anahtar verilir.

- Evinizi yeriyle birlikte satýlýða çýkarta bilirsiniz.

http://www.elmoth.gen.tr/forumresim/evsatilik.png


http://www.elmoth.gen.tr/forumresim/evsatilikcikti.png


Evinizi satýlýða çýkardýðýnýzda ana menüde satýlýk olduðunu belirtecektir.

http://www.elmoth.gen.tr/forumresim/evsatilik1.png


----------

Þifreli Kasa

Bankalarda bulunan þifreli kasalarý kiralayarak eþyalarýnýzý güvence altýna alabilirsiniz.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/kasa1.png


http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/kasa2.png


http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/kasa3.png


Kasayý kiraladýktan sonra þifrenizi girerek kasa ile ilgili iþlem yapabilir ve kasayý açabilirsiniz.
Kasanýzýn süresi bittiðinde otomatik olarak silinir ve eþyalarýnýz bankanýza gönderilir.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/kasa4.png


------------

Aile Sistemi

Kendi ailenizi kurabilmeniz ve oyun içinde daha kolay yardýmlaþmak için tasarlanmýþ bir sistemdir.

Aile kurmak için yapmanýz gerekenler;

- Provisioner vendorunda 575k ( 575.000 gold ) deðerinde satýlan "Aile belgesini" almanýz gerekmektedir.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/aile1.png


Aile ismini yazýp onayladýktan sonra, aileniz yetkililer tarafýndan kontrol edilip kurallara uygun olarak kurulmuþsa onay verilecektir.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/aile2.png


Onay verildiðinde karakterinizin boynunda aile kolyesi oluþacaktýr.

Ailenize üye almak için kolyenize iki kere týklamanýz yeterlidir. Aile üye alým ücreti 100k ( 100.000 gold ) olarak belirlenmiþtir.

- ailem
: Sadece aile reisleri kullanabilir. Ailede ki üyeler ile ilgili iþlem yapmayý saðlar
- ailemiyik : Aileyi yýkmak için kullanýlýr.
- ailedenayril : Aileden ayrýlmak için kullanýlýr.
- yailem : Sadece aile yardýmcýlarý kullanabilir. Aileye yeni üye alma iþlemi yapmaktadýr.
- ac : Aile içi chat sistemidir.

---------

Farmign Sistemi


Farming sistemi oyuna renk getirmesi amaçlý tasarlanmýþ bir sistemdir. Bunun yanýnda balýkçýlýk, inscription ve hazinelerden para saðlamak istemeyen deðiþik yöntemlerle para kazanmak isteyen oyuncularýmýz içindir.

Farming sistemini kullanabilmeniz için öncelikle bir eviniz olmasý gereklidir. ( Sadece small houseler )

Þehirlerde bulunan farmer vendoruna giderek gerekli malzemeleri alabilirsiniz. Öncelikle farmer konusunda bilgi sahibi olmanýz gerekmektedir. Farmer vendorunda yer alan "farming öðren" isimli kitabý okumanýz gerekmektedir.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/farm1.png


Daha sonra "farm deed" alarak evinizin tabelasýný seçip, evinize çiftliðinizi kurabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken bir olay evinizin yanýnda çiftlik kurulumu için yeterli alan olmasý gerekmektedir. Aksi taktirde eviniz hatalý olarak iþaretlenir.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/farm2.png


Çiftliðimizi kurduktan sonra farmerdan aldýðýmýz tohumlarýmýzý çiftliðimize ekmeye baþlayabiliriz.

Ektiðimiz topraða týklayarak susuzluk için kalan saati görebilir ve sulama iþlemi için hareket edebiliriz.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/farm3.png


Eðer tohuma týklarsaný tohumun yetiþmesi için kalan zamaný görebilirsiniz.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/farm4.png


Evinizin tabelasýnýn altýnda bulunan su fýçýsý topraðýnýzýn sulamasý için kullanýlmaktadýr. Fýçý belirli zaman aralýklarýnda dolmaktadýr. Doluluk oraný en fazla 50 olmaktadýr.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/farm5.png


Gördüðünüz gibi topraðýmýz susuz kalmýþ ve sulamazsak tohumumuz çürüyecek ve zarar edeceðiz

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/farm6.png


Topraðýmýzý suladýk ve tohumumuzun yetiþmesi için gerekli zaman geçti ürünlerimiz büyüdü.

http://www.elmoth.gen.tr/uploads/sistemjpg/farm7.png


Önemli Bilgiler;

- Toplam 5 çeþit tohum vardýr : Kabak, Üzüm, Soðan, Mýsýr ve Karpuz

- Her tohumun yetiþme süresi ve sulama süresi farklýdýr.

- Her tohumun fiyatý ve ürüne dönüþtüðünde satacaðýnýz birim fiyatý farklýdýr.

- Topraðýnýzý gerekli zamanda sulamazsanýz tohumlarýnýz çürür.

Tarlanýzý kaldýrmak istiyorsanýz. Ev tabelasýnda yer alan "tarlayý kaldýr" buttonuna týklamanýz yeterlidir. Tarla kaldýrýldýðýnda üzerinde ekili tohum varsa silinecektir.

Tarla kaldýr butonu tarla kurulduðu zaman menüde belirmektedir.

Tohumlarýn maliyet hesaplarý çiftçiye aittir. Örnek olarak sadece üzüm tohumu için bir hesap yapmak istiyorum.

Üzüm tohumunun tanesi 5k olarak satýlmaktadýr. Tarlamýzda toplam 20 tane ekebileceðimiz toprak parçasý vardýr.

20 * 5 = 100k tohum maliyeti tutacaktýr. Tohumlarýmýzýn hepsini ektik ve yetiþmesi için gerekli þartlarý saðladýk þimdi geldi sýra toplama iþlemine...

Þunu da söylemeden geçmeyelim üzüm tohumunun olgunlaþma süresi 24 saat yani 1 gündür.

1 adet asmadan 15 üzüm çýkmaktadýr. ( Yani bir tohum 15 tane üzüm veriyor )

15*20= 300 tane üzümümüz oldu.

Þimdi bu üzümlerimizi vendora satalým bakalým kaç para kazanabileceðiz.

Vendor üzüm baþýna 1k verdi ve toplam 300k paramýz oldu. 100k tohum maliyetini çýkartýrsak günde 200k kazanç saðlamýþ oluyor bize...

Diðer tohumlarýn maliyetini de bu þekilde hesaplayabilirsiniz.

Bu mesaj G-Defender tarafndan 2017-10-18 21:59 GMT, 1 yl nce nce dzenlendi.

#benzer konular
#mesajlar
#son gnderen
#durum
Nero Pvp Shard
2
Deltree
5 ay nce
Ultima Online
1
johntimber
6 ay nce
Ultima Online - offical vs private servers
1
johntimber
6 ay nce
Ultima Online and a very strange Problem
1
johntimber
6 ay nce
Ultima-Tr Ailesi
1
Deltree
11 ay nce
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasl oynanr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapm, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editr, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editr, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editr, mul patcher

Sayfa alma sresi 0.083 sn. / SQL toplam zaman: 0.049 sn. - SQL sorgusu: 40 - Ortalama SQL zaman: 0.00124 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile grntlenir.
Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS