50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.
50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.

Sayfalar :1 sayfadan 1. sayfa grntleniyor1

uanda burada : 1 misafir, 0 ye : (yok)
Yazar

Fatalwar

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 6
Nereden: stanbul - 34
Oyun Tarz : Rp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Hosting
Meslek: IT MANAGER
Ya : 34
Karma :   0   Level
Mesaj #1129 2017-08-20 03:59 GMT
 
AzraeeL Barýþ içinde yaþarken krallýðý düþman büyücüler tarafýndan kuþatma altýna alýndý. Krallýðýmýz güçlü olsa da sayýlarýmýz az ve düþmana karþý kafa kafaya hiçbir þanssýmýz yok, bu sebeple AzraeeL son çareyi kutsal kanda aradý.

"Büyük bir büyücüydüm Halkýmý irademle yöneten adaletin önünde asla duramayan biriydim.. Gençliðimde bana Judge (yargýç) diyorlardý bunu asaletle idame ettirdim ve AzraeeL oldum.. Düþmanlarýmýn benim en küçük bir zaafýmý kullanacaðýný biliyorum..Bir zamanlar efsane olan ama þimdi yaþlý ve yorgun bir büyücüyüm yaptýðým savaþlardaki akýl oyunlarýný yapamýyor ellerim titriyor büyülerime konsantre olamýyor ve asama tutunarak ayakta duruyordum. Evet Fatalwar yoldaþlarým artýk bilgeliðimin üst sýnýrlarýnda olmak beni yoruyor. Þimdi geri çekilip bu bilgeliðin sýrlarýný yine halkýmýn içinde büyüyüp yetiþen en güvendiðim savaþçýya öðretmek istiyorum bu düþünce beni heyecanlandýrýyor ve yüzümdeki tebessümü arttýrarak beni diri tutuyor. Fatalwar Krallýðý kalbimdeki en güvendiðim savaþçýya teslim edilmeliydi." (AzraeeL)

Sadece en iyi savaþçýsý Nos’a güvenebildiði için AzraeeL kutsal kaný bulma görevini ona verdi. Ýstemeden krallýðýný yakýn arkadaþýyla terk eden Nos yola koyuldu. Bu görevi gizli bir þekilde almýþ olsa da Nos’un eksikliðini fark eden düþman Fatalwar krallýðýnýn son çareyi aramaya baþvurduðunu fark etmiþti ve Nos bu gizemli dünyada karþýsýna çýkacak zorluklarý Fatalwar sevgisi ile alt edecekti ve Savaþçý Nos düzinelerce düþmaný yenerek Fatalwar Kralý AzraeeL'in verdiði bu önemli görevini tamamlamaya çalýþacaktýr..


http://www.fatalwar.net/resimler/nost.png


2004 yýlýnda Ultima Online camiasýna damgasýný vuran Fatal War adýyla tanýnan efsane RP sunucumuz Türkiye' de tek stabil ýrk sistemli sunucu ünvaný kaznmýþtý, 2009 yýlý itibariyle Ultima Online oyuncu sayýsý kaybetmesi ve zamaný durdurmak adýna sunucu kapanmýþtýr.

2017 Ocak ayýnda yetkisiz kiþiler share edilmeyen bu sunucuyu açma giriþiminde bulunup insanlarý üzmüþ ve hayal kýrýklýðý yaþatmýþtýr, bunun üzerine sunucu sahibi AzraeeL ile anlaþarak kendiside kadroda arka plan desteði ile 16 Haziran 2017 tarihinde Fatalwar Online adý altýnda hizmet vermeye baþlayacaktýr.

Sunucumuz yeni nesil sunuculara nispeten daha klasik pozisyondadýr örnek vermek gerekirse vendor ile alýþveriþlerinizi '' Buy'' - '' Sell'' - '' Bye'' gibi diyaloglarla saðlýyorsunuz, Beþ adet ýrk' a ev sahipliði eden sunucumuz yakýnda siz Fatalwar sevenlerle buluþacaktýr.


Lütfen bizi takip ediniz.
Sunucu Hakkýnda Bilgiler:

Emulator : Sphere

Version : 0.56b

Tür : Role Play

Stat Cap : 225

Skill Cap : 7x

UO Sürümü : ML

Facebook

Web

Forum


Sunucu Aktif..Irklar

Sistemler

Binekler

EþyalarMacera Kaldýðý Yerden Devam Edecek...
Türkiyenin tek stabil roleplay ýrk sistemli sunucusu..

http://www.fatalwar.net

#benzer konular
#mesajlar
#son gnderen
#durum
Ultima Online
1
johntimber
6 ay nce
Ultima Online - offical vs private servers
1
johntimber
6 ay nce
Ultima Online and a very strange Problem
1
johntimber
6 ay nce
UO-Republic Level Shard Aktif
2
Deltree
11 ay nce
Elmoth Ultima Online Shard
1
ElmothOnline
1 yl nce
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasl oynanr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapm, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editr, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editr, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editr, mul patcher

Sayfa alma sresi 0.129 sn. / SQL toplam zaman: 0.092 sn. - SQL sorgusu: 40 - Ortalama SQL zaman: 0.00229 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile grntlenir.
Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS