50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.
50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.

Sayfalar :3 sayfadan 1. sayfa grntleniyor123Son

uanda burada : 1 misafir, 0 ye : (yok)
Yazar

webhox

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 4
Nereden: Antalya - 07
Oyun Tarz : Pp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Diger
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1125 2017-08-20 02:12 GMT
 
Merhaba arkadaþlar,

Uzun zamandýr bu konuyla ilgili bazý þeyler bilmeme raðmen elimde pek bir delil olmadýðý için açýklama yapmaktan kaçýndým. Ama þimdi elimde kesin kanýtlar oluþtu sizlerin de herþeyi görüp bilmesi için bu konuyu açýyorum ki bu karaktersizleri görün ve bunlarýn serverýnda oynayan kiþiler görsünler.

Öncelikle genel bir özet geçeyim bu karaktersiz üçgendeki player hesabýmýn þifresi ile skype'ým hacklenmiþ ve þifrelerim ile bu iþlemleri gerçekleþtirmiþler.

Bu þerefsiz benim player hesabýmýn þifresi ile bunlarý yaptýysa kim bilir oyuncularýn player hesaplarýyla neler yapýyordur.

https://i.hizliresim.com/4M50mG.png


https://i.hizliresim.com/MvrkYg.jpg


https://i.hizliresim.com/9dOGX5.jpg


https://i.hizliresim.com/qWrEqR.jpg


https://i.hizliresim.com/Q79QXZ.png


https://i.hizliresim.com/bGWy8b.png


https://i.hizliresim.com/dGRXjX.png


https://i.hizliresim.com/5QBY9L.png


https://i.hizliresim.com/Akp32L.png


https://i.hizliresim.com/0BQyVB.pngUO-DEVELOPERDA SÝLÝNEN BÝR KONU, KONUYA YAZAN DÝÐER ARKADAÞIN MESAJI

Selam Arkadaþlar
Ben Jason Movit Movit Oyunda Herkez Beni Görmüþtür Genelde. Altýmda Mare Üstüm Full
Ayný Þekilde Öldükten Sonra da Giyinirim Bazýlarý hatta Sorar Bu Bollok Nerden Diye
Ozaman Onlara Cevaplamamýþtým Þimdi Cevaplýyayým..

Bu Bolluklar Relaxtan (Muhammet) den
Kendisi Bana Her Fýrsatta Saðolsun Item Binek Verdiliði Ýçin Hiç Boþ Kalmadým Her Seferinde
Diceksinizki Nerden Bilelim Yalan Atmýyorsun Aþþaðýda Skyp Kayýtlarýný Atýyorum
Ayrý Yetten APPLE Icloud'dan Eski Whatshap Konuþma kayýtlarýda Mevcuttur Onlar Þuanda Geri Yüklemede
Onlar Bitsin Onlarýn Fotoraflarýnýda Atýcaðým
Ben Bir Hata Yaptým Bu Piç Kurusuna Kuklasý Oldum Arkadaþlar Ben Callidorayi Hackledim Uokingsi Hackledim
Sýrf Muhammetin 1 Lafý Yüzünden Sayýsýz Sunucuya Saldýrý Yaptým Nebulaya vs vs Hepsini Muhammet ÝÇin
Fakat Bu Kahpenin Dölü Oldugu Ýçin Vefasýz Orospu Cocugu Paragöz Piç Kurusu Oldugu Ýçin Boþuna Yapmýþým
Ýnsanlarýn Emeklerine Haksýzlýk Yapmýþým Burdan Uokingsin Sahibinden Callidoranýn Sahibinden
Fatalwar ve Nebulanýn Sahiplerinden Bir Bir Özür Diliyorum
Þimdi Gelelim Ýn Game Mevzularýna Arkadaþlar
Gavrolich Rasputin Ýsimli Oyuncuyu Suçsuz Yere 100m Üstünde Parasýný Sildi Sýrf Uyuz Diye
ve Üstüne Bana Gelip Bu Oyuncuyu Hacklememi söyledi ve Oyuncunun Acc ve þifre ve pin bilgilerini
Relax Kendisi bana Verdi Ve Charý Hackledim
Üstüne Bana Eski Banlanmýþ Accountlardan 2 3 Tane Full Kasýlmýþ Itemli Binekli Accleri geri açýp
þifrelerini Maillerini ve Pinlerini deðiþtip Charlarý bana Verdi Ben Kasmaktan Pek Hoþlanmadýgým Ýçin 🙂

Þimdi Arkadaþlar Bu Bilgileri Fotoraflý Bir Þekilde Sizinle Paylaþýyorum
Lütfen Konu Hemen Silincektir Silinmeden OKuyup Kaydedelim..

https://i.hizliresim.com/3qdor2.jpg
https://i.hizliresim.com/lWV1Jb.jpg
https://i.hizliresim.com/1gXd1p.jpg
https://i.hizliresim.com/9dOLMk.jpg
https://i.hizliresim.com/5QBVAR.jpg
https://i.hizliresim.com/3qdoXA.jpg
https://i.hizliresim.com/DdaJLO.jpg
https://i.hizliresim.com/7N4vO5.jpg
https://i.hizliresim.com/qWrBg5.jpg
https://i.hizliresim.com/OLPEnZ.jpg
https://i.hizliresim.com/3qdABA.jpg


Jason Nanik
Jason Movit Movit
SKYP lawyer.cem.ilgin

Deltree
Bu mesaj webhox tarafndan 2017-08-20 02:53 GMT, 1 yl nce nce dzenlendi.
Yazar

Fatalwar

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 6
Nereden: stanbul - 34
Oyun Tarz : Rp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Hosting
Meslek: IT MANAGER
Ya : 34
Karma :   0   Level
Mesaj #1126 2017-08-20 02:59 GMT
 
Ayný data orjinal haliyle bendede mevcut Relax denilen vatandaþýn bunlarý yaptýðýný biliyordum duyuyordum ama konuyu açan arkadaþýnda dediði gibi delil olmadýðý için ilerleyemiyorduk.. Yukarýdaki resimler nedir açýklayalým gün geçmiyorki ultima dünyasýna yeni bir sunucu gelsin bu sunuculardan baþarýyý yakalayan yada yakalamayan kim olursa olsun hack, saldýrý ve bu tarz ortamda trolleme yoluyla insnalarýn emeklerini çalan bir sunucu sahibi cesareti yok kimseye kendi adýyla bir iþlem yapmýyor hep gizli hep saklý..

Bunlar dýþýnda daha elimize gelecek olan whatsapp yazýþmalarý var konu altýnda arkadaþ ile birlikte sizlerle paylaþacaðýz, nerede kiminle ne þekilde oynadýðýnýzý iyice araþtýrýnýz..
Türkiyenin tek stabil roleplay ýrk sistemli sunucusu..

http://www.fatalwar.net
Yazar

Deadlly

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 1
Nereden: stanbul - 34
Oyun Tarz : Pvp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : World Builder
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1127 2017-08-20 03:11 GMT
 
Umarým ultima-tr'de bu konuyu kaldýrmaz.Uo-dev konuyu açtýðýmýz gibi kaldýrmýþtýr demek ki oda marelerden faydalanmýþ
O R O S P U Ç O C U Ð U P Y R A M Ý D
Yazar

Fatalwar

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 6
Nereden: stanbul - 34
Oyun Tarz : Rp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Hosting
Meslek: IT MANAGER
Ya : 34
Karma :   0   Level
Mesaj #1128 2017-08-20 03:29 GMT
 
Sanmýyorum bu platform tarafsýzdýr..
Türkiyenin tek stabil roleplay ýrk sistemli sunucusu..

http://www.fatalwar.net
Yazar

Deltree

Skill title: Novice
Durum?
Mesaj Says : 16
Nereden: stanbul - 34
Oyun Tarz : Rp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : World Builder
Meslek: Özel Güvenlik
Ya : 26
Karma :   0   Level
Mesaj #1130 2017-08-20 11:08 GMT
 
Konu kesinlikle kaldýrýlmayacaktýr tarafsýz bi platformuz.
Yazar

UltimaOnlineClub

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 4
Nereden: stanbul - 34
Oyun Tarz : Rp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Hosting
Meslek: Information Technology
Ya : 44
Karma :   0   Level
Mesaj #1131 2017-08-20 12:59 GMT
 
Merhaba,

Konularýn diðer platformlardan kaldýrýlmasý aslýnda doðru bir hareket ancak neden kaldýrýldýðýna dair bir açýklama/duyuru yapýlmasý þarttýr.

Umarýz bu konuda maðdur olanlar Hukuksal olarak gerçekten haklarýný ararlar.
Ultima Online Haber Portalý
Ultima Server On-line Sayý Takip Portalý

Ultima Online Club - www.ultimaonline.club
Yazar

RoyinarA

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 1
Nereden: zmir - 35
Oyun Tarz : Rp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Diger
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1132 2017-08-20 14:34 GMT
 
!!!!!

Bu mesaj RoyinarA tarafndan 2017-08-20 15:05 GMT, 1 yl nce nce dzenlendi.
Yazar

infinity

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 1
Nereden: Antalya - 07
Oyun Tarz : Pp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Diger
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1133 2017-08-20 16:41 GMT
 
emek hýrsýzlýgý bu olsa gerek, bütün serverlar kapandý bi pyramid ayakta kalacakmýþ gibi hareket etmesi maminin kendini düþük düþürmeden baþka birþey degildir. donate satacam diye para için herþeyi yapacak, kendini bile satacak duruma getirmez inþ. ve uo-developerýn da bu konunun sitesinden kaldýrmasý ile ilgili bi açýklamasý vardýr. mami theraskol'e her baþlýk kaldýrma için bi ücret ödüyordur belki. kim bilir ?
Yazar

Gladius

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 7
Nereden: stanbul - 34
Oyun Tarz : Pp
Emulatr : 0.55.r
Tecrbe : Player
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1135 2017-08-20 20:16 GMT
 
Ekran görüntülerine bakýn,nasýl oynandýðýný 9 yaþýndaki çocuk bile anlar.Gerçek nickinle neden yazmýyorsun Adil Ilgýn ? Senin nekadar mimli biri olduðunu herkes biliyor.Bilmeyenlerde þimdi öðrenecek.Photoshop uygulamada biraz daha kendini geliþtir.Gece 22-23 saatlerinde Relaxý tehdit mesajlarýn var.Senin gibi photoshop da deðil.Ýnanmayanlara canlý yayýnla skypedan gösteriyor Relax. Bakalým buna ne diyeceksin?? 2 kuruþluk aklýnla , bu numaralarý kimse yemez.
Yazar

webhox

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 4
Nereden: Antalya - 07
Oyun Tarz : Pp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Diger
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1136 2017-08-20 21:18 GMT
 
Buraya komut üzerine geldiðiniz o kadar belli ki konu sahibi kim diye bile bakmamýþýnýz.
Öncelikle resimleri ben blurladým çünkü adil ilginin arkadaþ listesinin gözükmesini istemedim. Rahat ol resimlerin tamamýnýn orjinal hali hepsi elimde mevzut.
Þahsýn kiþisel bilgileri iþ adresi 2 telefon numarasý mevcut diðer adresleri herþeyini çýkardým.
Whatsapp konuþmalarýda bu gece elimde ulaþtýðý zaman yarýn adil'i de yanýma alýp biliþim suçlarýna gidip bende adil de ifadesini verecektir.

#benzer konular
#mesajlar
#son gnderen
#durum
Callidora UO Kapýlarýný Açýyor
1
webhox
2 yl nce
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasl oynanr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapm, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editr, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editr, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editr, mul patcher

Sayfa alma sresi 0.12 sn. / SQL toplam zaman: 0.06 sn. - SQL sorgusu: 83 - Ortalama SQL zaman: 0.00073 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile grntlenir.
Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS