44 misafir, 0 üye aktif, toplam 44 kiţi var.
 
 
44 misafir, 0 üye aktif, toplam 44 kiţi var.

Sayfalar :1 sayfadan 1. sayfa görüntüleniyor1

Ţuanda burada : 1 misafir, 0 üye : (yok)
Yazar

Deltree

Skill title: Novice
Durum?
Mesaj Sayýsý : 16
Nereden: Ýstanbul - 34
Oyun Tarzý : Rp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : World Builder
Meslek: Ă–zel GĂĽvenlik
Yaţ : 26
Karma :   0   Level
Mesaj #1115 2017-03-01 22:43 GMT
 
Sunucu Aktiff


Manas Ultima Online,profesyonel yönetim kadrosu ile, hizmet veren Ultima Online sunucusudur.

EĂ°lenceli, bir o kadar da hayecanlĂ˝ etkinlikleri ve sistemleri ile Manas UO sizleri bekliyor
Oyun üyelik sistemi, site ana sayfasýnýn üst bölümünde bulunan "Hesap Ýþlemleri" bölümünden gerçekleþmektedir.
Hesap Ýþlemleri bölümünden yapmýþ olduðunuz kayýt iþlemi ile oyuna ve ayný zamanda foruma eriþim saðlayabilirsiniz.


Web Site: www.Manas.gen.tr
Forum : www.Manas.gen.tr/forum/Stat cap kaç?
- Stat cap tüm karakterler için maksimum 225 olarak ayarlanmýþtýr.

Skill cap kaç?
- Skill Cap: 800.0 (8x) olarak belirlenmiĂľtir.

SistemlerStone Crafting

- Stone Crafting taþtan veya madenlerden deðiþik süs eþyalarý yapmanýza yarayan bir sistemdir.
- Gm carpenter olanlarýn Provisioner vendorlarýnda satýlan Making valuables with stonecrafting adlý kitabý alýp okumalarý gerekir.
- Bu sistemi kullanabilmek için gerekekli malzemeler madenlerden çýkmaktadýr.Bu sistemi kullanabilmeniz için Provisioner vendorlarýndan mallet and chissel almanýz gerekmektedir.

Glassblowing

- Glassblowing baþka bir süs eþyasý yapma sanatýdýr.
- Camdan eþyalar yapmanýza yarayan bu sistemi kullanmak için Alchemy yeteneðinizi gm olmasý gerekmektedir.
- Provisoner vendorlarýnda satýlan Crafting Glass with glassblowing adlý adlý kitabý alýp okumalarý gerekmektedir.
- Ondan sonra alchemy vendorlarýnda satýlan blow pipe ve madenlerden çýkan sand lerle camdan süs eþyalarý yapabilirler.

Taxidermy Sanati

- Bir baþka süs yapma sanatý olan taxidermy sanatýný kullanabilmek için tailoring yeteneðinizin gm olmasý ve carpentery yeteneðinizin 90 üzerinde olmasý gerekmektedir.
- Provisoner vendorlarýndan taxidery sanatý adlý kitabý okuyarak bu sanat hakkýnda bilgi sahibi olabilirsiniz.
- Tanner vendorlarýndan alacaðýnýz taxidermy kit ile bazý hayvanlarýn cesetlerine týkladýðýnýzda ve de yanýnýzda yeterli log varsa o yaratýðýn trophy sini yapmýþ olacaksýnýz.

Bilet Reward

- (.bilet) ile kullanacaðýný bu sistem ile bazý yaratýklarý bilete çevirebilirsiniz.
- Topladýðýnýz biletlerle belli yerlerde bulunan bilet taþlarýndan ödüller alabilirsiniz.

Pin Kodu

- Banka , strongbox , stat gibi sistemler için ve öncelikle güvenliðiniz için mutlaka pin kullanmanýz lazým.
- (.Pin) yazarak pin kodu alabilirsiniz.

Pazar Vendor

- Pazar Alanýnda bulunan vendor tabelalarýna çift týklayarak pazar alanýna vendor kurabilirsiniz.
- Vendor kurma iþlemi kiralama üzerinedir. Kiralama süresi min 1 haftadýr.
- Vendor kiralamak için Provisioner vendorlarýndan Vendor Bileti almanýz gerekmektedir. Bu bilet 100k ücretindedir.
- Bir bilet 1 hafta süre için kullanýlýr... Biletler newbie dir..
- Süre uzatmak için tekrar vendor tabelarýný kullanmanýz gerekmekte.. 1 Vendor Bileti karþýlýðýnda süreyi 1 hafta uzatabilirsiniz..
- Max 8 hafta sĂĽre uzatabilirsiniz..
- Vendorunuzun süresi bittiðinde kasasýndaki itemlarý bankanýza gönderir ve hesabýndaki sizin hesabýnýza gönderir...

Vendor Kullaným:
- Vendor sahibi vendora çift týklayarak itemlarýný koyabilir..
- " fiyat xxx " diyerek ĂĽcretlerini belirtebilir.. ( xxx yerine satmak istediĂ°iniz fiyat(max 1m))
- " hasilat " yazarak vendorunuzun hesabýndaki paralarý görebilir ve bu paralarý bankanýza atabilirsiniz..
- Alýþveriþ yapmak için vendorlara çift týklayýn, almak istediðin item varsa " buy " yazarak almak istediðiniz itema týklarsýnýz.
- Yeterli miktarda para bankanýzýn en üst kýsmýnda ise bu itemý alýrsýnýz..

Ostard Egg

- Hazine kasalarýndan çýkacak olan ostard egg leri carpenter karakterlerin yaptýðý kuluçkalara veya Hazine kasalarýndan çýkan kuluçkalara yatýrarak ostard elde edebilirsiniz.
- Ostard egg leri kuluçkaya yatýrabilmek için 80.0 Animal Taming ve 80.0 Animal Lore, yeteneðinizin olmasý gerekmektedir.
- Ayrýca ostard egg inizin olgunlaþma süresi veterinay skill inizle doðru orantýlýdýr. Skill iniz ne kadar yüksek ise yumurtanýz o kadar kýsa zamanda oluþacaktýr.

Faction Sistemi

- Faction sistemi 4 farklý faction üyesinin birbiriyle savaþmalarýdýr. Shamino(Britain) , Jakama(Buccaneer s Den) , Dexantec(Moonglow), Arcanum(Minoc) üyeleri birbirleriyle savaþ içindedir ve sizde bunlara katýlarak bu savaþ içine girebilirsiniz..
- Karakter yaþý 7 günden fazla olan, mage veya tactics skilli 75 üzerinde olan herkes factionlara katýlabilir.. Ýsimlerinin yanýnda geçen þehirlerde faction taþlarý mevcuttur. Üift týklayýp katýlabilirsiniz..
- Factionlara üye olanlar gz içinde birbirlerini öldürebilir ve lootlayabilir. Karþý faction üyelerinden birini heallemeniz veya reslemeniz durumunda criminal olursunuz. Factionlara üye olmayanlar faction üyelerini iyileþtiremezler.
- Factionlara guild olarakda destek verilebilir.. Bir factiona guild üyesi , guild tarafýndan destek verilmedikçe giremez.. ve yalnýzca guildinin destek verdiði factiona üye olabilir...
- Factiona girenler birbirlerini öldürmeleri durumunda karþý tarafýn faction puanýna göre silver coin alacaklardýr.. Bu silver coinlerle faction taþlarýndan hediyeler alabilirsiniz..
- Faction çýkmaz istediðinizde 24 saat bekleme süresi vardýr. Ancak o saatden sonra çýkmýþ olursunuz...

House Vendor

- Provisioner vendorunlarunda bulunan house vendor deedlerini evinize sabitleyerek evinize vendor kurabilirsiniz..
- Vendoru kendi evinizde veya ortak olduĂ°unuz bir evde kurabilirsiniz.
- Aldýðýnýz deed i eve sabitleyip deed e çift týklarsanýz vendorunuz çýkacaktýr.
- Dikkat etmeniz gereken hususlar; ev halka açýk olmalý ve üzerinizde 2500gp olmalýdýr...

House Vendor Kullaným:
- "durum" diyerek , sizin için ne kadar daha çalýþtýðýný söyler. (günlük 1250gp para ister)
- "fiyat xx" diyerek vendorun çantasýndaki itemlara fiyat verebilirsiniz.. (xx yerine satmak istediðin fiyat (max 1m))
- "hasila" diyerek vendorunuzun ne kadar kazanç yaptýðýný görebilirsiniz.
- "kasa" diyerek vendorunuza para ekleyebilir ve çalýþma süresini uzatabilirsiniz..
- "lokasyon" derseniz vendorunuz sizin bulunduðunuz yere taþýnýr(ev içinde bir nokta)
- "kontrat" diyerek vendorunuzu kaldýrabilirsiniz.. (çantasýndaki itemlar bankanýza aktarýlýr)
- "buy" yazýlarak vendordan alýþveriþ yapýlabilir..

Guild sistemi

- Provisioner vendorundan 10m gold karþýlýðýnda alabilirsiniz.Guildi kurduktan 1 hafta sonra üye sayýsý 5 den az olan guildler otomatik silinir.

Açýk Arttýrma

- Bu sistemimizde açýk arttýrmaya koyduðunuz ürünün baþlangýç fiyatýný belirliyosunuz.Daha sonra 48 saat sonunda en çok teklifi veren ürünü alýr.

Food Poison

- Bu sistemimizde yemekleri zehirleyerek düþmanlarýnýzý tuzaða düþürebilirsiniz.Yüksek miktarda zehir içereceðinden dolayý etkisini en üst kýsýmdan gösterecektir.

KĂĽfĂĽr IhbarĂ˝

- .kufur komutunu kullanarak rahatsýz olduðunuz bir oyuncuyu bizlere þikayet edebilirsiniz. Hakarete maruz kalan oyuncu küfür etme yetkisine sahip deðildir, aksi taktirde her iki tarafta ceza alma durumunda kalýr!

Kill Düþürme

- Kill dusurmek için Bankalardada bulunan Kill stone yi kullanýnýz.

Ăśnvan Belirleme

- .unvansec yazarak dilediðiniz yeteneðin ünvanýný alabilirsiniz.

Reagent Store

- Provisioner menüde satýlan Reagent Store ye 11500 gp ye sahip olabilirsiniz.
- Reg lerinizi kolaylýkla ekleyip dilediðiniz gibi çýkarabilirsiniz isterseniz 30 luk 60 lýk 90 lýk reagent crystal olarakta çýkarabilirsiniz.Herkese duyduðu ilgiden dolayý þimdiden çok teþekkür ederiz.

Bu mesaj Deltree tarafýndan 2017-03-01 22:59 GMT, 2 yýl önce önce düzenlendi.
Yazar

Realwar

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Sayýsý : 8
Nereden: Diđer
Oyun Tarzý : Pvp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : World Builder
Meslek: Televizyon Yapýmcýsý
Yaţ : 26
Karma :   0   Level
Mesaj #1116 2017-03-02 03:42 GMT
 
Baþarýlar dilerim.
Býrak beni 'eþkiya' bilsinler...
Skype: uotr.net

Reborn / Yeniden DoĂ°uĂľ

#benzer konular
#mesajlar
#son gönderen
#durum
Ultima Online
1
johntimber
4 ay önce
Ultima Online - offical vs private servers
1
johntimber
4 ay önce
Ultima Online and a very strange Problem
1
johntimber
4 ay önce
Ultima-Tr Ailesi
1
Deltree
9 ay önce
Elmoth Ultima Online Shard
1
ElmothOnline
1 yýl önce
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasýl oynanýr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapýmý, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editör, mul patcher

Sayfa açýlma süresi 0.182 sn. / SQL toplam zamaný: 0.149 sn. - SQL sorgusu: 45 - Ortalama SQL zamaný: 0.00331 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile görüntülenir.
© Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS