44 misafir, 0 ye aktif, toplam 44 kii var.
44 misafir, 0 ye aktif, toplam 44 kii var.

Sayfalar :1 sayfadan 1. sayfa grntleniyor1

uanda burada : 1 misafir, 0 ye : (yok)
Yazar

equinox

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 2
Nereden: stanbul - 34
Oyun Tarz : Rp
Emulatr :
Tecrbe : Diger
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1091 2016-10-21 12:59 GMT
 
Merhabalar,

Quingis UO, OSI ile ayný sürüm olan Time of Legends'a geçiþ yapmýþtýr. Merak eden tüm arkadaþlarý bekliyoruz. Oyuncular olarak elimizden gelen destek ve yardýmý yapmaya hazýrýz. Yeni þeyler öðrenmekten keyif alan, AoS'un aynýlýðýndan sýkýlmýþ, bunun bir oyun olduðunu unutmadan güzel vakit geçirmeye bakan herkese kapýmýz açýk. Bazý arkadaþlar eski oyuncularýn charlarýný görüp oynamaktan vazgeçiyorlar. Unutmayýn ki bizler Nisan 2015'ten beri oynuyoruz, sizlere de charlarýnýzý geliþtirmeniz için yardým etmeye, bilgi paylaþmaya hazýrýz. Oyunda Equinox, Selene ve Hephaestus karakteri bana aittir, her türlü yardýmcý olmaya çalýþýrým.

Vortici olmadan, tek baþýna champ kasabilmek, en güçlü yaratýklara karþý burun buruna dövüþebilmek, 5 prop a kadar kendi silahýnýzý/zýrhýnýzý istediðiniz özellikleri seçerek oluþturabilmek (Imbuing), rare denen binekleri istediðiniz zaman alabilmek (orjinalinde olduðu gibi), 100% mana leech li silah, 5% HCI li zýrh basabilmek (Runic Reforging) ilginizi çekiyorsa buyurun ;) Bir deneyin, piþman olmayacaksýnýz. Ben SA ile daha önce tanýþmýþtým, AoS'ta oynamamaya yemin ettim artýk.

Hergün geliþtirilen ve OSI'ye yakýn olmaya çalýþan bir serverda oynamak baþka bir keyif. Çok emek veriliyor, oyuncularla da taçlanýrsa harika olur. Sunucunun sahibi Argalep, World of UO'nun da kullandýðý ServUO sürümüne aktif olarak geliþtirme katkýsý yapan tecrübeli, dürüst ve güvenilir bir arkadaþtýr. (ServUO forum paylaþýmlarý, Kod paylaþýmlarý)

Wiki sayfalarýnda bilgiler bulacaksýnýz, orayý da zaman içinde yeni bilgilerle güncellemeye çalýþýyoruz.

Server bilgileri þu þekilde:
Kayýt Formu
Oyun Hesaplarý Linki
Discord Odas?
uo.quingis.com : 2593

Diðer bilgileri resimlerden sonra bulabilirsiniz.

http://store.donanimhaber.com/fb/aa/37/fbaa37ca1893c3e83d06e0957ea95b44.jpg

http://store.donanimhaber.com/a9/b8/30/a9b830c07f3d00a53b27fdfeeb3788e4.png

http://store.donanimhaber.com/85/03/34/850334991b3a701425891b59d6021642.jpg

http://store.donanimhaber.com/73/86/8c/73868c18f6649cbab107639fcb6d05e9.jpg

http://store.donanimhaber.com/f7/b5/4c/f7b54cd44a2cc4879826a6e8cc5930ce.jpg

http://store.donanimhaber.com/f2/a9/f2/f2a9f26a9ce3c1130cf03ba5b4cee50a.jpg

http://store.donanimhaber.com/b9/db/4a/b9db4ac3bc43c4499a5a091207698043.png

http://store.donanimhaber.com/b3/c3/d7/b3c3d76cf019dd495a4e9a21ef5b60e4.jpg


Genel Bilgiler
Versiyon : Time of Legends
Client limiti: IP baþýna 10
Karakter Güvenlik Kodu Sistemi : AÇIK
BOD Aktarýmý : MEVCUT (100 skill olunca, 100 ve üstü baþka karaktere aktarýlabilir)
Sponsor Sistemi : Sadece baðýþ (Þuan aylýk toplam 90 TL), robe v.s. mevcut deðildir
PS Sistemi : Klasik
Bonded Time : 2 Gün
Guild Kurulumu : AÇIK
Player Vendor Kurulumu : AÇIK
Vice vs Virtue PVP Sistemi: AÇIK
Faction Sistemi : KAPALI (Vice vs Virtue adýnda yeni bir PVP sistem mevcut)
Þehir Vatandaþlýðý : AÇIK (Seçtiðiniz bir Felluca þehrinin vatandaþý olup þehre baðýþ yaparak +5 SSI, +5 SDI vb bonuslardan faydalanabilrsiniz)
Elf Irký : AÇIK
Gargoyle Irký : AÇIK
Irk Özellikleri : AÇIK
Power Hour (PH) ve Garanti Gain Sistemi (GGS) : AÇIK (100 skill puanýna kadar %100, skill toplamý düþük ise 100 üzeri de hýzlý)
Veteran Reward : AÇIK (3 ay)
Doom Gauntlet Puan Sistemi(DP) : AÇIK
- Doom Dungeon da kesilen her (Impaler, Demon Knight, Darknight Creeper, Flesh Renderer, Shadow Knight, Abysmal Horror) boss için karakterin Luck ýna ve yaratýðýn Fame deðerine baðlý olarak gauntlet puaný verilir. Gauntlet puan deðerinin þansýna göre artifact oyuncuya düþmektedir. Artifact düþtükten sonra bu deðer sýfýrlanýr.
TOT Puan Sistemi(TMF) : AÇIK
Tokuno Haritasýndaki "Yomotsu Mines" ve "Fan Dancer s Dojo" bölgesinde kesilen her yaratýk için karakterin Luck ýna ve yaratýðýn Fame deðerine baðlý olarak Toplam Yaratýk Fame puaný verilir. Bu deðere baðlý olarak þansa göre artifact oyuncuya düþmektedir. Artifact düþtükten sonra bu deðer sýfýrlanýr.

Harita Bilgileri
Felluca : AÇIK
Trammel : KAPALI (Trammel Despise Dungeon açýk, Felluca'dan geçiþ var)
Ilshenar : AÇIK
Malas : AÇIK
Tokuno Adalarý : AÇIK
Ter Mur ve Eodon : AÇIK
Diðer Alanlar : Newbie Center (Moongatelerden Trammel - Newbie Center)

Karakter Maksimum Deðer Bilgileri
Skills Maksimum : 720
Stats Maksimum : 225-260 (Veteran +5, Stat PS +25, Scroll of Valiant Commendation +5)
Stat Baþýna Limit: 150 (Herhangi bir stat 150 yi geçemez, HP 150'yi geçemez, Stam ve Mana sýnýrý yok)
Bandaj Basma Hýzý: 180 Stam ile 4sn
Damage Increase (DI) Maksimum : %100
Hit Chance Increase (HCI) Maksimum : %45 (Gargoyle'larda %50)
Defense Chance Increase (DCI) Maksimum : %45
Attack Speed (AS) Maksimum : 1.25s
Lower Mana Cost (LMC) Maksimum : %40 (Zýrh tipine göre max %55)
Faster Casting (FC) Maksimum:
Faster Casting Maksimum: 2 (Protection kapalý iken)
Faster Casting Maksimum : 0 (Protection açýk iken)
Paladinlerde Faster Casting Maksimum : 4
Magery 70.0 ve üzeri olan Paladinlerde Faster Casting Maksimum : 2
Faster Cast Recovery (FCR) Maksimum : 6

Artifact & Quest Sistem Bilgileri
Yeni Oyuncu Questleri : AÇIK (Örneðin Necromancy 0 ile baþlayýp, 40'a kadar teachleyip ilgili questi alýrsanýz hem 50'ye kadar çok hýzlý kasar, hem de ödül olarak full Necrobook alýrsýnýz ;)
Dark Father (DF) : AÇIK
Doom Gauntlet Artifacts : AÇIK
Doom Gauntlet Stealable Artifacts : AÇIK
Paragon : AÇIK
Minor Artifacts : AÇIK
[url=http://www.uoguide.com/Artifacts_(ToT)]Tokuno Artifacts[/url] : AÇIK
Leviathan Artifacts : AÇIK
Treasure Artifacts : AÇIK
Treasure Maps : AÇIK (Trammel Maps Hariç)
Reward Quests : AÇIK
Ter-Mur Quests : AÇIK
Fishing Quests: AÇIK
Peerless Bosslar: AÇIK (Dread Horn, Travesty, Chief Paroxysmus, Lady Melisande, Monstrous Interred Grizzle, Shimmering Effusion, Medusa, Stygian Dragon, Exodus Encounter)

Champion Bilgileri
Tüm championlar ve Harrower açýktýr. Felluca'daki champlarý baþlatmak için Valor Knight seviyesinde olmalýdýr. Diðer haritalardaki champlar aktiftir ve buralarda Valor kasýlabilir. Favori mekan Tokuno'daki Isamu-Jima Sleeping Dragon Champ bölgesidir.

Yetenek Bilgileri
Imbuing : AÇIK (5 propa kadar istediðiniz özellikleri basabilirsiniz)
Runic Reforging: AÇIK (Imbuingle basamadýðýnýz proplarla ve abartý yüksek deðerli item yaratabilir, seçeneklerle istediðiniz prop gelme ihtimalini yükseltebilirsiniz)
Mysticism : AÇIK
Spellweaving : AÇIK
Throwing : AÇIK
Bard Masteries: AÇIK
Skill Masteries: AÇIK

Mastery sisteminde ilgili skille ek olarak büyüler ve pasif bonuslar mevcuttur.

Artifact Düþme
Doom Artifact : Gauntlet puan deðerine baðlý olarak þans ile düþmektedir.
Blackthorn Artifacts : Yaratýðýn Fame deðerine göre kazanýlan kazanýlan Blackthorn Dungeon puanýna ve Karakterin Luck deðerine baðlý olarak olarak düþmektedir.
Paragon Artifact : Yaratýðýn Fame deðeri ve Karakterin Luck deðerine baðlý olarak deðiþmektedir.
[url=http://www.uoguide.com/Artifacts_(ML)]ML Minor Artifact[/url] : Yaratýðýn Fame deðeri ve Karakterin Luck deðerine baðlý olarak deðiþmektedir.
Champion Artifact : Unique List %5, Shared List % 15, Decorative List %30
[url=http://www.uoguide.com/Artifacts_(Stygian_Abyss)]Mini Champ Renowned Artifact[/url] : Unique List %5, Shared List % 15
[url=http://www.uoguide.com/Artifacts_(Stygian_Abyss)]SA Boss Artifact[/url] : Unique List %5, Shared List % 15
[url=http://www.uoguide.com/Artifacts_(ToT)]Tokuno Artifacts[/url]: Toplam Yaratýk Fame puanýný baðlý olarak þans ile düþmektedir.

Bu mesaj equinox tarafndan 2018-05-21 17:21 GMT, 5 ay nce nce dzenlendi.
Yazar

G-Defender

Skill title: Journeyman
Durum?
Mesaj Says : 139
Nereden: Yalova - 77
Oyun Tarz : Pvp
Emulatr : 0.56.b
Tecrbe : Scripter
Meslek: Serbest
Ya : 25
Karma :   0   Level
Mesaj #1092 2016-10-21 22:52 GMT
 
Baþarýlar dilerim.
¤ Profesyonel sunucular için, profesyonel çözümler. ¤
www.g-defender.com
Yazar

equinox

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Says : 2
Nereden: stanbul - 34
Oyun Tarz : Rp
Emulatr :
Tecrbe : Diger
Meslek:
Ya :
Karma :   0   Level
Mesaj #1093 2016-10-22 02:19 GMT
 
Sunucu sahibi ben deðilim, oyuncuyum ancak yine de Argalep adýna teþekkür ederim

Sunuce sürümü Time of Legends'a yükseltilmiþtir...

Bu mesaj equinox tarafndan 2017-01-04 19:12 GMT, 2 yl nce nce dzenlendi.

#benzer konular
#mesajlar
#son gnderen
#durum
Running a RunUO server.
1
johntimber
4 ay nce
Evde Server
2
Deltree
10 ay nce
Glorious UO PvP Server
3
Deltree
2 yl nce
Quingis UO (Stygian Abyss)
1
ponch
2 yl nce
Ultima Online çok sessiz oldu.
1
G-Defender
3 yl nce
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasl oynanr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapm, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editr, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editr, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editr, mul patcher

Sayfa alma sresi 0.155 sn. / SQL toplam zaman: 0.122 sn. - SQL sorgusu: 48 - Ortalama SQL zaman: 0.00255 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile grntlenir.
Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS