27 misafir, 0 üye aktif, toplam 27 kiţi var.
 
 
27 misafir, 0 üye aktif, toplam 27 kiţi var.
Yazan: Gönderen: G-Defender Oylar: (2246) Yorumlar: (0) Tarih: 2015-03-29 01:43

Ultima Online Skilleri

Alchemy

Gerek para kazanýlabilecek gerekse de bir warrior veya mage' e yardýmcý olabilecek iyi bir yetenektir.
Alchemist' ler oyundaki kimyagerlerdir. Bu mesleði seçenler oyunda pek çok farklý iksir yapabilirler.
Alchemist'in hazýrlayabileceðiniz iksirler þunlardýr :

Refresh
Heal
Strenght
Cure
Explosion
Nightsight
Agility
Poison dur.

Bir iksir yapabilmek için gerekli þeyler;

Ýstenilen iksiri yapabilecek kadar yüksek yetenek seviyesi, söz konusu iksir için gerekli büyü malzemeleri (reagent), büyü malzemelerini ezip karýþtýrmak için bir havan (mortar & pestle) ve
Iksiri koymak için boþ bir þiþe (emtpy bottle)


Anatomy

Asýl amacý karþýnýzdakinin vücut yapýsý hakkýnda bilgi sahibi olmaktýr.
Size verdiði bilgilere dayanarak savaþ stratejinizi belirlemeye ya da nasýl yardým edeceðiniz konusunda doðru bir þeçim yapmanýza yardým edecektir.
Anatomy yeteneðini bir canlý üzerinde kullandýðýnýz zaman size o yaratýðýn gücü (strength) ve çevikliði (dexterity) hakkýnda bilgi verecektir.

Animal Lore

Hayvanlarýn o anda size baðlýlýðýný göstermek için kullanýlýr. Bir hayvanýn size baðlýlýðý kalmazsa sizin kontrolünüzden çýkar ve sahipsiz kalýr. Hayvanýnýn size baðlýlýðýný sürdürmesini istiyorsanýz arada bir beslemelisiniz. Ne zaman besleyeceðinizi öðrenmek için de animal lore yeteneðinden yararlanabilirsiniz. %100 animal taming ve %0 animal lore yeteneði olan birisi bazý hayvanlarý tameleyemez.
Bu yeteneði özel olarak arttýrmaya gerek yoktur. Animal taming yeteneðini çalýþýyorsanýz kendisi artacaktýr.

Animal Taming

Bu yetenek hayvanlarý ehlileþtirmek için kullanýlýr. Ehlileþitirilecek hayvan olarak genelde binekler tercih edilir. Özellikle az bulunan binekleri ehlileþtirerek oldukça yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Bu yeteneði çalýþýrken paraya ihtiyacýnýz yoktur. Tek sorununuz ehlileþtirebileceðiniz vahþi hayvanlarý bulabilmektir. Hayvaný bulduðunuz zaman Animal Taming sopasýna çfit týklayýnca mouse'unuz hedef halini alacaktýr. Ýmleç ile ehlileþtirmek istediðiniz hayvaný seçerseniz hayvaný kontolünüz altýna almak için çabanýza baþlayacaksýnýz. Eðer baþarýlý olursanýz hayvan sizin kontrolünüze geçecektir. Baþarýsýz olduðunuzda tekrar tekrar hayvaný kontrolünüz altýna almaya çalýþabilirsiniz, deneme sayýnýzýn baþarýnýza bir etkisi yoktur.

Bir Animal Tamer olmak istiyorsanýz taming yeteneðini mutlaka baþlangýç yeteneði olarak seçmelisiniz. Bu yeteneði arttýrmanýn mantýðý "ne kadar çok hayvan tamelersem o kadar yetenek artýþý saðlarým"dýr. Bunun için hayvanlarýn genelde toplandýðý yerlerde çalýþmalýsýnýz. Gördüðünüz her hayvaný tamelemelisiniz, hangi hayvaný tamlediðiniz ile yeteneðinizin artmasý arasýnda bir bað yoktur. Ancak bu yeteneði %100 yapmak hiç kolay olmayacaktýr. Her þeyden önce tameleyecek hayvan bulma sorununuz olacaktýr. Tabii bunun yanýnda zor bulunan hayvanlarý tamelediðinizde satýþlarýnýza sizi tatmin edecek kadar yüksek fiyatlar konuþulacaktýr.

Son olarak belirtmek gerekiyor ki; hayvanlar dĂĽnyaya geldikleri noktadan (spawn olduĂ°u noktadan) belirli bir oranda uzaklaĂľmalarĂ˝ halinde ehlileĂľtirilemezler.

Archery

Archery kelimesinin anlamý okçuluktur. Ok kullanan savaþçýlar grup içinde çok güçlü olduðu kadar tek baþlarýna olunca archery' nin yanýnda bir warrior yeteneði yoksa bir o kadar güçsüz kalýrlar. NPClere karþý çok etkili bir silah olmasýnýn yanýnda dikkat edilmesi gereken nokta, savaþtýðýnýz oyuncu veya NPC size çok yakýn ise ok atamayacaðýnýzdýr. GM Archer olunca attýðýnýz oklarýn çok azý ýskalayacaktýr. Bir büyücüye attýðýnýz her ok onun konsantrasyonunu bozacak ve büyü yapmasýný engelleyecektir.

Arms Lore

Arms Lore Silahýn ya da zýrhýn aldýðý hasarý (damage) göstermeye yarar. Genelde Blacksmith oyuncular tamir için ya da Wrestler kiþiler Disarm (Silahsýzlandýrma; düþmanýnýza vurduðunuzda silahýnýn çantasýna düþmesi) yapmak için kullanýr. Arms Lore yeteneðinizin rakibinizin silahýný düþürebilmek için minimum %80 olmasý gerekmektedir.

Yetenek çalýþýrken kolaylýk olmasý amacýyla UseSkill - Arms Lore, Lastarget macrosunu klavyenizdeki uygun bir tuþa atadýktan sonra herhangi bir silah veya zýrh üzerinde arms lore yeteneðini kullanýn ve sonra belirli aralýklarla atadýðýnýz tuþa basýn.


Blacksmithy

Blacksmith demir iþlemeciliði (demircilik) mesleðine sahip insanlara verilen isimdir. Bu yetenek yardýmýyla iþlenmeye hazýr olan madeni (ingot - külçe) iþleyerek silah, zýrh gibi metal eþyalarý yapabilirsiniz. Ayrýca demircilik ile para kazanabilmek için yanýnda mutlaka mining yeteneðini de seçmelisiniz. Çünkü set ve silah yapýmý için gereken hammaddeleri mining yeteneði yardýmýyla elde etmek satýn almaya oranla çok daha fazla para kazanmanýzý saðlayacaktýr.

Eþya yaparken yeteneðinizin yüksekliðine göre yaptýðýnýz eþyanýn kalitesi deðiþmektedir. Bu kalite farklarý eþyanýn dayanaklýlýðýný arttýrmaktadýr. Örnek olarak normal kalitede bir silahý ortalama bir hafta kullanýrsýnýz. Ama yüksek kalitede bir silahý ortalama bir buçuk hafta kullanabilirsiniz. Bu durum zýrhlar için de geçerlidir.


Blacksmith Yeteneðinin Yardýmýyla Yapabileceðiniz Eþyalar için Gerekli Yetenek Seviyeleri ve Gereken Hammaaddeler þunlardýr;SHIELDS:

Buckler 10,0 Blacsmithh yeteneĂ°i ve 6 ingot.
Bronze Shiled 10,0 Blacksmith yeteneĂ°i ve 10 ingot.
Metal Shield 17,3 Blacksmith yeteneĂ°i ve 14 ingot.
Kite Shield 31,4 Blacksmith yeteneĂ°i ve 16 ingot.
Heater Shield 50,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 18 ingot.

ARMOR:

Platemaýl 75,0 Blacksmith yeteneði ve 25 ingot.
Plate Armor 45,3 Blacksmith yeteneĂ°i ve 20 ingot.
Platemaýl Legs 69,1 Blacksmith yeteneði ve 20 ingot.
Plate Helm 63,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 15 ingot.
Platemail Arms 66,7 Blacksmith yeteneĂ°i ve 18 ingot.
Platemail Gloves 59,7 Blacksmith yeteneĂ°i ve 12 ingot.
Platemail Gorget 57,3 Blacksmith yeteneĂ°i ve 10 ingot.

CHAINMAIL:

Chainmail Tunic 52,6 Blacksmith yeteneĂ°i ve 20 ingot.
Chainmail Leggings 50,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 18 ingot.
Chainmail Coif 40,8 Blacksmith yeteneĂ°i ve 10 ingot.

RINGMAIL:

Ringmail Tunic 43,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 18 ingot.
Ringmail Leggings 40,8 Blacksmith yeteneĂ°i ve 16 ingot.
Ringmaýl Sleeves 38,5 Blacksmith yeteneði ve 14 ingot.
Ringmaýl Glowes 33,8 Blacksmith yeteneði ve 10 ingot.

HELMS:

Close helmet 63,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 15 ingot.
Helmet 63,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 15 ingot.
Bascinet 35,0 Blacksmith yeteneĂ°i ve 15 ingot.
Nose Helmet 62,3 Blacksmith yeteneĂ°i ve 15 ingot.

WEAPONS:

Swordsmanship:
Viking Sword 50,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 14 ingot. (14 silver*)
Longsword 53,8 Blacksmith yeteneĂ°i ve 12 ingot.
Boardsword 60,8 Blacksmith yeteneĂ°i ve 10 ingot.
Katana 69,1 Blacksmith yeteneĂ°i ve 8 ingot. (8 silver*)
Scimitar 57,3 Blacksmith yeteneĂ°i ve 10 ingot.
Cutlass 50,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 8 ingot.
Halbert 64,4 Blacksmith yeteneĂ°i ve 20 ingot. (20 silver*)
Bardýche 57,3 Blacksmith yeteneði ve 18 ingot.

Swordsmansip Axes:
Executioner's Axe 59,7 Blacksmith yeteneĂ°i ve 16 ingot.
Battle Axe 56,1 Blacksmith yeteneĂ°i ve 14 ingot.
Axe 59,7 Blacksmith yeteneĂ°i ve 14 ingot.
Double Axe 55,0 Blacksmith yeteneĂ°i ve 12 ingot. (16 silver*)
Large Battle Axe 53,8 Blacksmith yeteneĂ°i ve 14 ingot.
Two Handed Axe 58,5 Blacksmith yeteneĂ°i ve 16 ingot.

Fencing:
Dagger 26,7 Blacksmith yeteneĂ°i ve 3 ingot.
Kyrss 62,0 Blacksmith yeteneĂ°i ve 8 ingot. (8 silver*)
War Fork 63,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 12 ingot. (12 silver*)
Short Spear 70,2 Blacksmith yeteneĂ°i ve 6 ingot.
Spear 73,8 Blacksmith yeteneĂ°i ve 12 ingot.

Macefighting:
Mace 40,8 Blacksmith yeteneĂ°i ve 6 ingot.
War Hammer 59,7 Blacksmith yeteneĂ°i ve 16 ingot.
War Mace 53,8 Blacksmith yeteneĂ°i ve 14 ingot. (9 silver*)
Maul 45,5 Blacksmith yeteneĂ°i ve 10 ingot.
Smith's Hammer 10,0 Blacksmith yeteneĂ°i ve 6 ingot.
War Axe 64,4 Blacksmith yeteneĂ°i ve 16 ingot.


Bowcraft

Bowcraft yeteneði Yaylý silahlar, ok ve de bir kaç çeþit küçük odun ürünü yapmaya yarayan bir yetenektir. Bu yeteneðin kârý fazla yoktur, ancak yetenek archery yeteneðinin yanýnda fazla maliyetten kurtulmak için alýnabilir. Tabii ki yanýnda Lumberjacking de olmasý maliyetinizi biraz daha düþürecektir.

Camping

Camping Ateþ Yakma Yeteneðidir. Genelde Balýkçýlar kullanýrlar.

Carpentry

Carpentry' nin Türkçesi Marangozluktur. Ev sahibi oyuncular evlerinin güzel gözükmesi için marangozlarla makul fiyatlarla anlaþýrlar. Güzel de kârý vardýr ama bir evi güzel döþemek için en az 2 ilâ 5 saatinizi gözden çýkarmalýsýnýz.

Capentry çok kolay bir yetenek deðildir ama çok da zor deðildir. Hammadde sorununu Lumberjacking yeteneði ile giderebilirsiniz.

Carpentry yeteneði ile yapýlan eþyalarýn yetenek seviyeleri ve de gereken hammaddeler:

Chairs:

Throne: Gereken yetenek seviyesi 52.6 ve gereken hammadde 17 log.
Wooden Chair: Gereken yetenek seviyesi 25.0 ve gereken hammadde 17 log.
Chair (Bez): Gereken yetenek seviyesi 42.1 ve gereken hammadde 17 log.
Chair (Tahta): Gereken yetenek seviyesi 42.1 ve gereken hammadde 17 log.
Chair (Tahta, Küçük): Gereken yetenek seviyesi 21.0 ve gereken hammadde 19 log.
Stool: Gereken yetenek seviyesi 11.0 ve gereken hammadde 9 log.
Wooden Bench: Gereken yetenek seviyesi 52.6 ve gereken hammadde 17 log.

Containers:

Wooden Chest: Gereken yetenek seviyesi 73.6 ve gereken hammadde 20 log.
Wooden Box: Gereken yetenek seviyesi 21.0 ve gereken hammadde 10 log.
Small Crate: Gereken yetenek seviyesi 10.0 ve gereken hammadde 8 log.
Crate: Gereken yetenek seviyesi 31.5 ve gereken hammadde 15 log.
Large Crate: Gereken yetenek seviyesi 47.3 ve gereken hammadde 18 log.

Table:

Table (Tekli Masa): Gereken yetenek seviyesi 42.1 ve gereken hammadde 17 log.
Table (Ýkili Masa Küçük): Gereken yetenek seviyesi 63.1 ve gereken hammadde 23 log.
Table (Ăťkili Masa BĂĽyĂĽk): Gereken yetenek seviyesi 42.1 ve gereken hammadde 27 log.
Workers Bench: Gereken yetenek seviyesi 80.0 ve gereken hammadde 30 log.
Vise: Gereken yetenek seviyesi 80.0 ve gereken hammadde 30 log.
Cooper&񗝉s Bench: Gereken yetenek seviyesi 80.0 ve gereken hammadde 30 log.
Writing Table: Gereken yetenek seviyesi 63.1 ve gereken hammadde 17 log.

Weapons & Tools:

Club: Gereken yetenek seviyesi 30.0 ve gereken hammadde 4 log.
Gnarled Staff: Gereken yetenek seviyesi 78.9 ve gereken hammadde 7 log.
Quarter Staff: Gereken yetenek seviyesi 73.6 ve gereken hammadde 6 log.
Shepherd's Crook: Gereken yetenek seviyesi 78.9 ve gereken hammadde 7 log.
Black Staff: Gereken yetenek seviyesi 50.0 ve gereken hammadde 8 log.
Fishing Pole: Gereken yetenek seviyesi 68.4 carpentry 40.0 tailoring ve gereken hammadde 5 log, 5 folded cloth.
Wooden Shield: Gereken yetenek seviyesi 52.6 ve gereken hammadde 9 log.

Furniture:

Bar Door: Gereken yetenek seviyesi 80.0 ve gereken hammadde 30 log.
Bar: Gereken yetenek seviyesi 80.0 ve gereken hammadde 30 log.
Wooden Shelf: Gereken yetenek seviyesi 31.5 ve gereken hammadde 25 log.
Armoire: Gereken yetenek seviyesi 84.2 ve gereken hammadde 35 log.
Bookcase: Gereken yetenek seviyesi 36.5 ve gereken hammadde 28 log.
Music Stand (KitaplĂ˝): Gereken yetenek seviyesi 78.9 ve gereken hammadde 15 log.
Music Stand (Kitapsýz): Gereken yetenek seviyesi 81.5 ve gereken hammadde 20 log.
Chest of Drawers: Gereken yetenek seviyesi 85.0 ve gereken hammadde 25 log.

Add Ons:

Dying Tub: Gereken yetenek seviyesi 50.0 ve gereken hammadde 5 log.
Dartboard: Gereken yetenek seviyesi 15.7 ve gereken hammadde 5 log.
Ship Model: Gereken yetenek seviyesi 95.0 ve gereken hammadde 2 log.
Boards: Gereken yetenek seviyesi 00.1 ve gereken hammadde 1 log.
Barrel Open: Gereken yetenek seviyesi 55.0 ve gereken hammadde 10 log.
Barrel Lid: Gereken yetenek seviyesi 11.0 ve gereken hammadde 4 log.
Dress Form: Gereken yetenek seviyesi 63.1 carpentry, 65.0 tailoring ve gereken hammadde 25 log, 10 folded cloth.
Easel: Gereken yetenek seviyesi 86.8 ve gereken hammadde 20 log.

Large Forge: Þu anda yapýmý kapalý
Forge: Gereken yetenek seviyesi 73.6 carpentry, 75.0 blacksmith ve gereken hammadde 5 log, 75 iron ingot.
Anvil: Gereken yetenek seviyesi 53.5 carpentry, 65.0 blacksmith ve gereken hammadde 2 log, 20 iron ingot.
Saddle: Gereken yetenek seviyesi 80.0 ve gereken hammadde 15 log.
Stone Pentagram: Þu anda yapýmý kapalý
Pentagram: Gereken yetenek seviyesi 100.0 carpentry, 75.0 magery ve gereken hammadde 100 log,40 iron ingot.
Watertrough: Þu anda yapýmý kapalý
Dummy: Gereken yetenek seviyesi 68.4 carpentry, 50.0 tailoring ve gereken hammadde 55 log, 60 folded cloth.
Pickpocket: Gereken yetenek seviyesi 73.6 carpentry, 50.0 tailoring ve gereken hammadde 65 log, 60 folded cloth.

Small Bed: Þu anda yapýmý kapalý.
Large Bed: Þu anda yapýmý kapalý.
Bulletin Board: Þu anda yapýmý kapalý.
Flour Mill: Þu anda yapýmý kapalý.
Loom: Gereken yetenek seviyesi 84.2 carpentry, 65.0 tailoring ve gereken hammadde 85 log, 25 folded cloth.
Spining Whell: Gereken yetenek seviyesi 73.6 carpentry, 65.0 tailoring ve gereken hammadde 75 log, 25 folded cloth.


Cooking

Cooking skillinin Türkçe anlamý ahçýlýktýr. Bir Fisherman için cooking skillinin mutlaka var olmasý gerekir. Cooking yeteneðini sürekli balýk piþirerek geliþtirebilirsiniz.

Detect Hidden

Bu yetenek, gizlenmiþ bir þeyi görmenize yaramaktadýr.

Evaluating Intelligence

Bu yetenek istediðiniz kiþinin zekasý hakkýnda bilgi sahibi olabilmek için kullanýlabilir. Pek kullanýþlý olmasa bile karþýnýzdaki oyuncuyu veya NPC' yi (Oyuncu olmayan diðer karakterler; vendor, hayvan, yaratýk vs) evaluating intelligence yeteneði ile incelediðinizde zekanýz ile doðru orantýlý olarak incelediðiniz canlýnýn zekasý (intelligence) hakkýnda bilgi sahibi olabilirsiniz.
Büyüleriniz evaluating intelligence yeteneðiniz ne kadar yüksek ise o kadar kuvvetli olacaktýr.

Bunun yanýnda mage robe giymek isteyen pure mage (Swordsmanship, Fencing ve/veya Macefighting gibi warrior yetenekerinden hiçbirine sahip olmayan büyücüler) oyuncularýn kullanmasý gereken bir yetenektir,

Fishing

Fishing balýk tutma yeteneðinizdir ve kolay artmadýðý için %50.0 fishing yeteneði ile baþlamanýz daha iyi olacaktýr. Tuttuðunuz balýklarý cooking yeteneði ile piþirip vendorlara veya oyunculara satabilirsiniz ancak vendorlar yerine playerlara satarsanýz daha çok kazanýrsýnýz. Master Fisher olduðunuzda balýk tutmanýz daha da kolaylaþacaktýr. Yeteneðiniz %90 olduktan sonra Special fishing net (Að) kullanmaya baþlayabilirsiniz. Artýk balýklarý teker teker tutmadan toplu bir þekilde tutabilirsiniz.

Bu yeteneðin kolay artýþ yolu yoktur. Sürekli oltayla balýk tutmalýsýnýz.

Healing

Healing tedavi etme sanatýdýr. Savaþçýlarda (Warrior) olmazsa olmaz yetenekerden biridir. Ancak healing anatomy olmadan pek bir iþe yaramaz. Bu yüzden yetenek puanlarýnýzýn bir kýsmýný da anatomy yeteneðine ayýrmanýz gerekecektir. Healer sahip olduðu yeteneke göre heal / cure / resurrection(tedavi / zehir tedavisi / hayata döndürme) özelliklerini kullanabilir.
Bu yeteneðinizi kullanmak için çantanýzda bulunan bandajlara çift týklayýp iyileþtirmek istediðiniz hedefi seçmeniz yeterlidir.
Heal(Tedavi) yapýlýrken dikkat edilecek faktörler ;
-Ýyileþtirmek istediðiniz kiþinin yanýnda olmalýsýnýz, aksi takdirde tedavi etme iþlemini gerçekleþtiremezsiniz.
-Tedavi etme sýrasýnda herhangi bir damage (darbe) alýrsanýz tedavi etme baþarýsýz olur.
-Ýyileþtirme þansýnýz ve puanýnýz anatomy ve healing yetenekeri ile orantýlýdýr.
-Kendizini veya baþka birini tedavi ettikten sonra, tekrar kullanabilmek için bir süre beklemeniz gerekmektedir.

Bandaj ile yapabilecekleriniz;
Heal (tedavi etme) Hedefin hitpoint (HP) ini arttýrýr 1 bandaj harcar Healing ve Anatomy yeteneðine göre az ya da çok HP alýrsýnýz
Cure Hedefteki zehir etkisini geçirir 1 bandaj harcar. Healing ve Anatomy yetenekeri yüksek ise tedavi þansý daha yüksek olur.
Resurrection Ölmüþ birini canlandýrýr. 5 bandaj harcar Healing ve Anatomy yetenekeri 80 ise hayata döndürme þansý vardýr.


Herding

Herding kelimesinin Türkçe anlamý hayvan gütmedir. Bu yetenek ile sahipsiz veya sahipli olduðu halde "stay" komutuyla beklenmesi saðlanmamýþ hayvanlarý "Shepherds Crook" isimli çoban deðneði yardýmý ile istediðiniz yere g*t
ürebilirsiniz. Bu yeteneði genelde "Animal Tamer" oyuncular tame yapacaklarý hayvaný saldýrgan yaratýklarýn arasýndan çýkarmak için kullanýlar.
Bu yeteneði þöyle kullanabilirsiniz; Shepherds Crook' a iki kere týklayýnýz, mouse hedef halini alacaktýr, bu imleç ile çekmek istediðiniz hayvana týklayýnýz ardýndan g*t
ürmek istediðiniz yere týklayýnýz. Eðer baþarýlý olursanýz hayvanýn kafasýnda "The animal goes where it is instructed" yazacaktýr. Eðer baþarýlý olamazsanýz "yaratýk sizi pek umursamýyor" mesajýyla karþýlaþýrsýnýz, baþarýlý olana kadar deneyiniz.

Hiding

Gizlenmenizi saĂ°layan yetenektir. YanĂ˝nda "Stealth" yeteneĂ°ini de kullanmadan çok faydalĂ˝ olmadýðýndan Yetenek cap de çok yer kapladýðý için pek tercih edilmemektedir. Genellikle Thief (hĂ˝rsĂ˝z) karakterler kullanĂ˝rlar. Hiding yeteneĂ°iniz yeteri dĂĽzeye gelmiĂľ ise, ĂĽzerinizde armor yok ve birebir uygulanĂ˝r ise sizi görĂĽnmez kĂ˝lar. BaĂľarĂ˝lĂ˝ bir Ăľekilde hide olduysanĂ˝z, oyunda &񗝈&񗝉You have hidden yourself well&񗝉&񗝉 ( kendinizi gizlediniz) mesajĂ˝nĂ˝ alĂ˝rsĂ˝nĂ˝z (gri bir renge bĂĽrĂĽnĂĽrsĂĽnĂĽz) , baĂľarĂ˝sĂ˝z olduysanĂ˝z &񗝈&񗝉You can&񗝉t seem to hide here&񗝉&񗝉 (burada gizlenemezsiniz) mesajĂ˝nĂ˝ alĂ˝rsĂ˝nĂ˝z buda hiding yeteneĂ°inin yetersizliĂ°inden, o sĂ˝rada herhangi bir darbeye maruz kalmanĂ˝zdan "War mod" a (savaĂľ modu) girmenizden ya da ĂĽstĂĽnĂĽzde giydiĂ°iniz zĂ˝rhĂ˝n belirli bir deĂ°eri aĂľmasĂ˝ndan kaynaklanabilir. Hiding yeteneĂ°ini savaĂľtan kaçmak için rahatça kullanabilirsiniz. Ă–rnek vermek gerekirse çevrenizde birbirleriyle amaçsĂ˝zca savaĂľan insanlar varsa ve siz de o bölgedeki koyunlarĂ˝n yĂĽnlerini kĂ˝rpmak istiyorsanĂ˝z koyunlarĂ˝n yanĂ˝ndayken daha önceden UseSkill - Hiding macrosunu atadýðýnĂ˝z bir tuĂľa basmanĂ˝z yeterli olacaktĂ˝r. Ăťnsanlar birbirleriyle savaþýrken sizi aramakla pek uĂ°raĂľmazlar ve siz de iĂľinizi bitirdikten sonra geldiĂ°iniz gibi usulca oradan kaçabilirsiniz.
Gizlenmiþ durumdayken yürüyemezsiniz, yürüyebilmek için stealth yeteneðine sahip olmalýsýnýz. Hatýrlatýlmasý gereken önemli nokta ise stealth yeteneðinizi, hiding yeteneðiniz %80e ulaþmadan kullanamayacaðýnýzdýr. Eðer hiding yeteneðiniz %80in altýndaysa oyuna girdiðinizde stealth yeteneðiniz 0 olacaktýr.
Hiding ile gizlendiðinizde diðer oyuncular sizi göremeyeceklerdir, ancak bu gizlilik durumunuzu bozabilecek bazý etkenler var;

Bir baþka oyuncunun bulunduðunuz nokta üzerinden geçmesi durumunda (size çarptýðýnda),
Herhangi bir canlýya saldýrdýðýnýzda,
Ayný ekran içinde bulunduðunuz bir oyuncunun detecting hidden yeteneðini veya reveal büyüsünü kullanmasý dururmunda,
Baþka bir canlýya attýðýnýz poison büyüsü attýðýnýz canlýya her damage verdiðinde,
Herhangi bir noktaya attýðýnýz field büyüleri (poison, fire vb) bir baþka canlýya damage verdiðinde,
Tekrar hiding yeteneðini kullanmaya çalýþtýðýnýzda,
Stealth yeteneðiniz olmadan adým attýðýnýzda,
KonuĂľtuĂ°unuzda.

Bunlarýn haricinde GM olsanýz bile gizlenemeyeceðiniz bazý durumlar var;
War mod da bulunmanýz,
Bir binek (at, lama vb) üzerinde bulunmanýz,
Üzerinizde aþýrý zýrh olmasý (armor deðeriniz yüksek ise),


Inscription

Inscription genellikle Mage (büyücü) karakterlerin para kazanmak için kullandýðý bir yetenektir. Oyunda bulunan her türlü büyüyü yapabilmeniz için gerekli kaðýtlarý (scroll) yazmak için gerekli bilgi düzeyi þeklinde tanýmlamak çok yanlýþ olmayacaktýr. Zekanýz (intelligence) ile doðru orantýlý olmasýna raðmen inscription yeteneðinizi kullanabilmek için daha önemli olan þey büyücülük (magery) yeteneðinizdir.
Bir bĂĽyĂĽcĂĽ olarak yapamadýðýnĂ˝z hiçbir bĂĽyĂĽnĂĽn scroll&񗝉unu yazamaz yani kaĂ°Ă˝da aktaramazsĂ˝nĂ˝z. Bunun yanĂ˝nda scroll yazabilmek için sadece boĂľ bir kaĂ°Ă˝da (blank scroll) ve gerekli bĂĽyĂĽ malzemelerine (reagents) sahip olmanĂ˝z yeterlidir. BunlarĂ˝, sĂ˝rt çantamĂ˝za (backpack) koyduktan sonra boĂľ kaĂ°Ă˝da çift tĂ˝kladýðýmĂ˝z zaman karþýmĂ˝za bir menĂĽ çýkacaktĂ˝r. Burada bĂĽyĂĽ kitabĂ˝nĂ˝zdaki bölĂĽmlere (circle) göre ayrĂ˝lmýþ bĂĽyĂĽ isimlerini göreceksiniz. Yazmak istediĂ°iniz bĂĽyĂĽye tĂ˝kladýðýnĂ˝zda baĂľarĂ˝lĂ˝ olursanĂ˝z scroll çantanĂ˝zda belirecek, aksi halde `Malzemeleriniz heba oldu` Ăľeklinde bir uyarĂ˝ mesajĂ˝ alacaksĂ˝nĂ˝z ve gerekli olan malzemelerden birer adet eksilme olacak. Scrollar oyun içindeki NPC satĂ˝cĂ˝lara (vendor) satĂ˝labileceĂ°i gibi diĂ°er oyunculara da `tek kullanĂ˝mlĂ˝k bĂĽyĂĽ` formatĂ˝nda satĂ˝labilir.
Scrollar için `tek kullanĂ˝mlĂ˝k bĂĽyĂĽ` adĂ˝nĂ˝ verdik; çünkĂĽ scrolla çift tĂ˝klayĂ˝p bĂĽyĂĽyĂĽ yaptĂ˝ktan sonra scroll kaybolur, dolayĂ˝sĂ˝yla tekrar kullanĂ˝lamaz. Ancak scroll&񗝉larĂ˝n faydasĂ˝ kullanmak için bĂĽyĂĽ malzemelerine ihtiyacĂ˝nĂ˝zĂ˝n olmamasĂ˝ ve bĂĽyĂĽ kitabĂ˝ndan okumaya göre daha az bĂĽyĂĽcĂĽlĂĽk bilgisiyle yapĂ˝labilinmesidir. (Ă–r: Bir bĂĽyĂĽyĂĽ kitaptan okumak suretiyle yapmak için 65.0 magery skilline ihtiyacĂ˝nĂ˝z varken 55.0 bĂĽyĂĽcĂĽlĂĽk yeteneĂ°i ile aynĂ˝ bĂĽyĂĽnĂĽn scrollunu kullanabilirsiniz)
Inscription yeteneĂ°inizi kullanarak Spell Book ve Rune Book da yapabilirsiniz. Bu kitaplar EĂľyalar bölĂĽmĂĽnde ayrĂ˝ntĂ˝lĂ˝ olarak anlatĂ˝ldýðý için burada tekrar açýklanmayacaktĂ˝r. Ancak deĂ°inilmesi gereken nokta Rune Book&񗝉larĂ˝ Ăľarj etmek için Recall ScrollarĂ˝nĂ˝n gerektiĂ°idir. BĂĽyĂĽ yeteneĂ°i recall bĂĽyĂĽsĂĽ yapmaya yetmeyen oyuncularĂ˝n Rune Book kullanarak seyahat ettiĂ°i düþünĂĽlĂĽrse bu, scribe olmayĂ˝ benimsemiĂľ kiĂľiler için önemli bir kazanç kaynaĂ°Ă˝ olmaktadĂ˝r.


Lockpick

Lockpicking kýsaca çilingirlik demektir. Bu yetenek serverlarda hazine sandýklarýný (Treasure Chest) açmak için kullanýlýr ve oldukça iyi para kazandýrýr. Her açtýðýnýz sandýktan seviyesine göre 750gp ile 5k arasý para, iksirlar ve magical silah ile zýrhlar çýkar. Ancak hazine sandýðýný açar açmaz içinden sandýðýn koruyucu yaratýklarý çýkacaktýr ve akabinde zehir tuzaðý çalýþma ihtimali de vardýr ancak her zaman zehirleneceksiniz diye bir þey yok. Hazine sandýðýndan çýkan yaratýklarý öldürmek için hazýrlýklý olmalýsýnýz. Sandýk içinden çýkacak yaratýklarý öldürmek için büyü yeteneðinizin iyi olmasý ya da yanýnýzda iyi bir büyücü bulunmasý önemlidir. Sandýðý açmadan önce kendinizi görünmezlik (invisibility) büyüsüyle gizlemeniz de korunmak için iyi bir yöntem olabilir ancak yine de zehirlenmeniz söz konusu olabileceðinden bandaj ile zehir etkisini geçirebilecek durumda olmanýzda fayda var. Zehir etkisini büyüyle de (cure) geçirebilirsiniz ancak biraz zordur.

Lockpiciking yeteneði aþýrý zor artan bir yetenek deðildir, düzenli bir çalýþma sayesinde kýsa sürede GrandMaster olabilirsiniz. Bu yeteneði %100 yapmak için ortalama 1750 kadar lockpick harcamanýz gerekmektedir.

Lumberjacking

Lumberjacking yeteneði serverlarda çeþitli malzemeleri üretmek için gerekli odun parçalarýný elde edebilmek için kullanýlýr. Genellikle Carpenter ve Bowcrafter oyuncularýn yardýmcý yetenek olarak kullandýklarý bir yetenektir.

Lumberjacking yeteneðini kolay ve de kýsa yoldan arttýrma imkanýnýz yoktur. Ormanlýk alandaki aðaçlardan bir balta yardýmýyla odun kesmenizle geliþecektir

Magery

Magery kýsaca büyücülük yeteneðidir. Serverlarda oldukça tercih edilen yeteneklerden biridir. Büyü ile iç içe geçen bir dünyada gücü ve etkisi ile oldukça önemli bir yetenektir. Magery diðer combat yetenekerinde olduðu gibi diðer oyuncular ile savaþabilmek dýþýnda oyunda bulunan çok güçlü yaratýklara (dragon, daemon vb.) karþý da savaþabilme imkaný saðlar.

Mage karakterin en önemli noktasý gerekli büyüyü doðru zamanda ve hýzlý bir þekilde yapabilmektir. Bunu baþarabilmek için macro kullanýmýný öðrenmeniz sizin için faydalý olacaktýr. Örnek vermek gerekirse Castspell - Cunning macrosunu uygun bir tuþa ayarlarsanýz, o tuþa her bastýðýnýzda Cunning büyüsü hedefe gönderilmeye hazýr olacaktýr.

Magery için diðer önemli nokta ise zekanýzdýr (int). Çünkü büyü yaptýðýnýzda "mana" deðeriniz bir miktar (büyünün zorluk derecesine göre) azalacaktýr. Eðer mana' nýz istediðiniz büyüyü yapmaya yetmiyor ise büyüyü yapamazsýnýz ve mana deðeriniz zeka deðeriniz ile orantýlý olduðunda bir büyücü zekasýný her zaman en üst seviyede tutmalýdýr.

Büyü yapabilmeniz için bir spell book (büyü kitabý) ya da büyü scrollarýna sahip olmalýsýnýz. Büyü kitaplarý kiþiye özeldir ve bir baþkasý tarafýndan kullanýlamaz (ölseniz bile canlandýðýnýzda tekrar çantanýzda olacaktýr). Kitabýnýzý bir vendordan satýn aldýysanýz içinde tüm büyüler olmayacaktýr. Kitabýnýza tüm büyülerin bulunmasýný istiyorsanýz ya gerekli scrollarý teker teker toplayýp kitabýnýza ekleyeceksiniz (eks*k
olan büyülü scrollu kitaba sürüklemeniz yeterlidir) ya da scribe (inscription yeteneði yüksek) bir oyuncudan içinde tüm büyüler olan bir kitap satýn alacaksýnýz. Kitabýnýzda bulunan bir büyüyü yapabilmek için aþaðýda o büyüyü yapabilmek için gerekli malzemelerin üzerinizde bulunmasý gerekmektedir (herhangi bi çanta içinde olabilir). Bir büyücü yanýndaki regleri herzaman kontrol etmeli ve mümkün olduðunca hepsinden yanýnda taþýmalýdýr. Her malzemeyi teker teker satýn almak yerine de yine vendorlardan satýn alabileceðiniz "reagent crystal" leri kullanabilirsiniz. 30luk, 60lýk ve 90lýk olmak üzere üç çeþit kristal vardýr ve kristale herhangi bir çanta içindeyken çift týkladýðýnýzda tüm reagent lerden 30, 60 veya 90 tane verir.
Eðer büyü yapmak için bir kitabýnýz yok ise yapmak istediðiniz scroll' a çift týklayarak da büyü yapabilirsiniz. Ancak büyü yapabilmeniz için gerekli mana ve magery yeteneðine sahip olmanýn yanýnda üzerinize leather set, studded leather set veya mage robe' dan daha kuvvetli bir zýrh giyemezsiniz. Ayrýca büyü yaptýðýnýzda elinizde bulunan silah, kalkan vb. gibi þeyler (black staff ve büyü kitabý hariç) var ise bunlar elinizden çantanýza düþecektir.

BĂĽyĂĽ malzemeleri (reagent ler):
Blood Moss
Nightshade
Garlic
Ginseng
Mandrake Root
Spider's Silk
Black Pearl
Sulphuruous Ash


Magery zor artan bir yetenektir. En büyük dezavantajý ise büyü için gerekli olan malzemelerin (reagents veya kýsaca regs) oldukça masraflý olmasýdýr. Büyücüler için en uygun para kazanma yolu ise inscription yeteneðinizi belli seviyelere çýkararak scroll yazmaktýr.

Meditation

Meditasyon kelimesini konsantrasyon, dikkati toplama , yoðunlaþma olarak düþünebiliriz. Magery yeteneðini -özellikle savaþlarda- çok kullanan bir oyuncu için olmazsa olmazlardan biridir.
Yapmýþ olduðunuz her büyüden sonra "mana" nýz (int. ile doðru orantýlýdýr) büyünün seviyesine göre belli bir miktar azalacaktýr. Belli bir süre sonra mananýz bittiðinden büyü yapamaz hale geleceksiniz. Kaybetmiþ olduðunuz manayý geri kazanmak için gerekli olan yetenek de meditation yeteneðidir.
Magery yeteneðinizi çalýþýrken yapmýþ olduðunuz her büyüden sonra meditation yeteneðini kullanarak kaybettiðiniz mana yý çok rahat bir þekilde artýrabilirsiniz. Bu iþlemi hýzlandýrmak için kolay ulaþabileceðiniz bir tuþa UseSkill - Meditation macrosunu atayabilirsiniz. Meditation yeteneðinin teach edilmiþ haliyle %100 yapýlmýþ hali arasýnda tek fark konsantrasyonunuzu saðlamak için birkaç defa daha basmanýz gerekmesidir.
Meditation yeteneði ile konsantrasyon haline geçtiðinizde war mode konumuna geçmenize sebep olacak herhangi bir eylem (damage almanýz, büyü yapmanýz vb.)konsantrasyonunuzun bozulmasýna dolayýsýyla mana' nýzýn tam dolmamasýna neden olacaktýr.


Mining

Mining madencilik iþidir. Bir craftsman için vazgeçilmez yetenekerden biridir. Blacksmith ve Tinker yetenekeri için "ingot" a(kullanýlmaya hazýr maden, külçe) ihtiyaç duyarsýnýz. Bu ingotlarý mining yeteneði sayesinde madenleri kazarak çýkardýðýnýz cevherlerden elde edebilirsiniz. Bunun haricinde para kazanmak için de oldukça iyi bir yetenektir. Ancak bu yetenek sayesinde zengin olmak istiyorsanýz mutlaka yanýnda Blacksmith yeteneðinede ihtiyaç duyacaksýnýz. Çünkü madenlerden çýkardýðýnýz demirleri iþleyip satmalýsýnýz, iþlemeden satarsanýz daha az para kazanýrsýnýz.

Maden bulmak çok zor deðildir, dünya üzerinde birçok madenin yeri bellidir bunlardan en çok bilineni ise Minoc þehrinin çýkýþýnda olandýr, ancak burasý risklidir. Çünkü PK lar tarafýndan basýlabilir, öldürülebilirsiniz. Bu yüzden bazý sakin madenler bulup oralarda çalýþmanýz saðlýðýnýz açýsýndan daha iyi olacaktýr.
Madeni kazmak için iki tane araç bulunmaktadýr; Pickaxe (kazma) ve Shovel (kürek). Ancak shovel çok çabuk kýrýlabilmektedir, bu yüzden pickaxe daha çok tercih edilendir.
Madene gidince kazmanýza iki kere týklayýn böylece mouse'unuz hedef halini alacaktýr. Ardýndan yerde herhangi bir noktayý seçince kazmaya baþlayacaksýnýz. Baþarýlý olursanýz maden çantanýza ore (kullanýma hazýr olamayan maden; cevher) halinde düþecektir. Eðer baþarýlý olamazsanýz ekranýnýzýn sol alt tarafýnda ''iþe yarar maden çýkaramadýnýz'' yazýsý çýkacaktýr. Ya da kazdýðýnýz yerde maden kalmamýþsa ''There is no ore here to mine'' yazýsýný göreceksiniz. Yeterince maden kazdýðýnýzda öncelikli iþiniz bu madenleri iþleyip bir eþya yapmaya hazýr hale getirmek olmalýdýr. Bunun için gerekli olan eþya Forge (ocak)'dýr. Forgelarý maden yakýnlarýnda veya Blacksmith vendorlarýnýn dükkanlarýnda bulabilirsiniz. Forge'un yanýna gidince çýkardýðýnýz maden cevherine iki kere týklayýnca eðer baþarýlý olursanýz çantanýza ingot (madenin kullanýlmaya hazir hali) düþecektir. Eðer yeteneðiniz düþükse ve kullanýma hazýr hale getirmeye çalýþtýðýnýz ore deðerli, çýkma derecesi düþükse ore yanar ve kaybolur.

Maden kazarken;
''You put the *** ore in your pack'' mesajýný alýrsanýz; Kazýda baþarýlý oldunuz ve *** ore'u çantanýza koydunuz.
''Ise yarar bir maden bulamadýnýz'' mesajýný alýrsanýz; Yetenek'iniz yeterli olmadýðý için ore çýkarmakta baþarýsýz oldunuz. Bu durumda tekrar ayný yeri kazarak ore çýkarana kadar deneyebilirsiniz.
''There is no ore here to mine'' mesajýný alýrsanýz; Burada maden kalmamýþ demektir. Baþka bir yeri kazýnýz.
Not: ''***'' yerine gelecek kelime ore'un ismidir. Ă–rnek olarak; Iron Ore, Gold Ore gibi.

11 tane maden çeþidi vardýr. Bu maden çeþitleri daha fazla bulabilme þansýnýzdan daha az bulabilme þansýnýza göre þu þekildedir; Iron Ore, Dull Copper Ore, Copper Ore, Bronze Ore, Gold Ore, Shadow Ore, Agapite Ore, Verite Ore, Myhtreil Ore, Valorite Ore, Bloodrock Ore, Blackrock Ore.

BazĂ˝ PĂĽf Noktalar :
* Mining yeteneðiniz ne kadar düþükse deðerli orelarý forge ile eritip ingot haline dönüþtürürken yakabilirsiniz. Ore yanýnca kaybolur. Bu yüzden deðerli orelarý bankanýzda biriktiriniz ve yeteneðinizi geliþtirince eritiniz.
* Çýkarttýðýnýz deðerli ore sayýsý az ise bankanýzda biriktiriniz çünkü ore'un sayýsý az ise eritirken yanabilir ve kaybolabilir. Bankanýzdaki ore sayýnýz 10'u bulunca ore'u eritirken yakma þansýnýz daha az olur.
* Eðer çok aðýr olmuþsanýz ve yere maden düþürmüþseniz madeninizi yerden mouse'unuz ile alýnýz ve 3-4 adým ileriye býrakýnýz, daha sonra ore'un yanýna gidip ayný iþlemi tekrarlayýnýz. Bu yolla forge'un baþýna kadar gidip madeninizi eritebilirsiniz.


Madencilik yeteneðine baðlý olarak gelen ore'lar þöyledir ;

Iron Ingot 30.0 / 50.0
Dull Copper Ingot 60.0
Shadow Ingot 65.0
Copper Ingot 70.0
Bronze Ingot 75.0
Gold Ingot 80.0
Agapite Ingot 85.0
Silver Ingot 90.0
Verite Ingot 95.0
Bloodrock Ingot 100.0
Valorite Ingot 100.0
Blackrock Ingot 100.0
Mytheril Ingot 100.0

Musicianship

Musicianship müzik aletleri çalabilmenizdeki yeteneðinizi gösteren bir yetenektir. Kýsaca müzisyenlik olarak da tanýmlayabiliriz. Dexterity arttýrmak için çokça kullanýlýr. Herhangi bir müzik aletini kullanarak dexterity deðerinizi 60' a kadar kolaylýkla çýkarabilirsiniz. Eðer musicianship en yüksek yetenek deðeriniz ise ünvan (title) olarak "Bard" (ozan, þair) alýrsýnýz, oldukça çabuk artan bir yetenek olduðu için de GM Bard olmak çok kolaydýr.


Parrying

Parrying yeteneði kalkan kullanma beceriniz gösterir. Elinizde kalkan olduðu zaman armor deðeriniz parrying yeteneðinizle orantýlý olarak artar. Parrying yeteneði sadece sizi silah darbelerinden korumakla kalmaz büyüleri de etkisiz hale getirebilir ya da etkisini azaltabilir. Parrying yeteneði ne kadar yüksek olursa kullandýðýnýz shield (kalkan) o kadar çok armor puaný verir ve karþýnýzdakinin darbelerinden o kadar iyi korunabilirsiniz. Bu yetenek genelde warlock veya warriorlarýn tercihidir, ancak büyüleri de etkisiz hale getirebildiði için magelerin de (büyücülerin) tercihi olabilmektedir. Warriorlarda genellikle healing ve anatomy de olduðu için parrying yeteneði ile birlikte öldürülmesi zor bir warrior olabilirsiniz. Parrying one-handed weaponlar (tek elinizle taþýyýp savaþabildiðiniz silahlar) için idealdir. Two-handed weapon (iki elle kullandýðýnýz silahlar) kullanan warriorlar için parryingin bir faydasý yoktur. Çünkü two-handed silahlarla birlikte kalkaný elinize alamazsýnýz.

Parrying yeteneði elinizde bir kalkan var ise isabet aldýðýnýz her atak sonunda artar, dolayýsýyla ne kadar çok damage alýrsanýz o kadar çok artýþ saðlamýþ olursunuz. Size vuran oyuncu veya yaratýk sayýsý ne kadar fazlaysa sizin de kendinizi kalkan ile koruma beceriniz o derece de artacaktýr, ancak bu durumda da çok fazla hasar alýp ölme riskiniz artacaðýndan arkadaþlarýnýzla çalýþmakta fayda var.

Poisoning

Poisoning yeteneði hem wariorlar (savaþçýlar) hem de mageler (büyücüler) için önemli bir saldýrý yeteneðidir. %100 Poisoning yeteneðine sahip biri, "Grandmaster Assasin" yani usta suikastçi olarak adlandýrýlýr. Rakibiniz zehirlendiðinde siz ona vurmasanýz dahi kiþinin hit pointi azalmakta olduðu için size büyük avantaj saðlamaktadýr. Poisoning yani zehir kullanabilme yeteneði ile silahlara zehir sürebilirsiniz, bu da size düþündüðünüzden çok daha fazla fayda saðlayacaktýr. Savaþçýysanýz iksir (iksir) kullanarak, yeteneðinize baðlý olarak bir miktar zehri silahýnýza sürebilirsiniz. Mageler ise poisoning yeteneðine baðlý olarak attýklarý poison büyüsünün etkisini arttýrabilirler. Bu yeteneðin en büyük avantajý ise rakibinizin, zehirlendiðinde öncelikle üzerindeki zehir etkisini geçirmesi (cure) zorunluluðudur, çünkü GM Assasin olan birinin zehirlediði kiþi, uzun süre, belirli aralýklarla büyük hasar (damage) alacaktýr. Bu cure ve iyileþtirme (heal) sürecinde rakibiniz size atak yapamayacaðý için ard arda yapacaðýnýz ataklar karþý tarafa karþý büyük bir üstünlük saðlamanýza yardým edecektir.

Snooping

Snooping hýrsýzlarýn bir yan yetenek olarak kullandýðý "çanta karýþtýrma yeteneði"dir. Hýrsýzlar ne çalacaklarýný kendileri seçmek için öncelikle kurbanlarýnýn çantalarýný snooping yeteneðinin yardýmýyla açarlar. Bu yeteneðin yardýmýyla, eþyasýný çalacaklarý kiþinin çantasýný sanki kendi çantasý gibi görebilir ve istediði eþyayý stealing yeteneðinin yardýmýyla çalabilir. Bu yeteneði þu yolla kullanabilirsiniz; öncelikle çantasýný karýþtýracaðýnýz kiþiye iki kere týklayýnýz. Karþýnýza bu kiþinin "paperdoll" u (Karakterinizin resminin ve çeþitli oyun komutlarýnýn bulunduðu pencere) çýkacaktýr. Bu kiþinin paperdoll'unda bulunan çantaya iki kere týklayýnca eðer baþarýlý olursanýz bu kiþinin çantasýna ulaþmýþ olacaksýnýz. Eðer baþarýlý olamazsanýz çanta açýlmayacaktýr. Çanta açýlmazsa farkedilme ihtimaliniz var, eðer karmanýz yüksekse ve çantayý açamayýnca karmanýz bir düþüþe uðrarsa anlayýn ki karþýnýzdaki kiþinin çantasýný karýþtýrdýðýnýz anlaþýlmýþ demektir. Snooping'i çok hýzlý kullanýrsanýz ve ard arda baþarýsýz olup üstüne bir de baþkalarý tarafýndan farkedilirseniz sizi farkeden kiþilere karþý agressor (saldýrgan) durumuna düþebilirsiniz. Bu yüzden bu yeteneði dikkatli kullanýn. Snooping ile ilgili önemli bir not da statlar ile alakalý. Snooping yeteneði öncelikle çevikliðinize (dex) baðlýdýr. Bir hýrsýzýn dexteritysi en az 90 olmalýdýr, çünkü bir baþkasýnýn çantasýný açmaya çalýþýrken yeteneðinizin yüksekliði ne kadar etkiliyse dexterity deðeriniz de o kadar önemlidir.

Bu yeteneĂ°i çantasĂ˝ bulunan bir birey ĂĽzerinde çalýþarak arttĂ˝rabilirsiniz. Ă–rnek olarak bir vendor, player, packlama veya packhorse verilebilir... Ancak bu yetenekte ard arda bir çok kez baĂľarĂ˝sĂ˝z olursanĂ˝z, sizin baĂľarĂ˝sĂ˝z olduĂ°unuzu gören diĂ°er kiĂľilere karþý agressor duruma dĂĽĂľersiniz. EĂ°er bir kiĂľiye agressor olmuĂľsanĂ˝z Ăľehir muhafĂ˝zlarĂ˝nĂ˝n koruma alanĂ˝ (Guard Zone &񗝃 GZ) içindeyseniz o kiĂľinin "guards" yazmasĂ˝ sonucunda, öldĂĽrĂĽlĂĽrsĂĽnĂĽz.

Spirit Speak

Ölü insanlarla iletiþim kurmak için kullanýlan bir yetenektir.

Stealing

Stealing skilli snooping skillinde belirttiĂ°imiz gibi hĂ˝rsĂ˝zlĂ˝k skilli için kullanĂ˝lan skillerden bir tanesidir.Snooping ile çantayĂ˝ açtĂ˝ktan sonra çantadakileri almaya çalýþarak geliĂľtirilebilir.Tehlikeli olduĂ°u kadar zor bir skilldir.Mutlaka Ăľehir dýþýnda kasĂ˝lmasĂ˝ gerekir.Ă–zellikle bir arkadaþýnĂ˝zdan izin alarak kasarsanĂ˝z sorun çýkmayacaktĂ˝r.Bu skill yanĂ˝nda snooping,hiding,stealth aldýðýnĂ˝zĂ˝da düþünĂĽrsek bir servetin eĂľiĂ°ine gelceĂ°inizden þüpheniz olmasĂ˝n&񗝖

Stealth

Stealth fark edilmeden yürüyebilme yeteneðinizdir., hiding yeteneðinizin reel deðeri 80.0 olmadan stealth yeteneðini kullanamazsýnýz bu yüzden saklanma (hiding) yeteneði ile birlikte kullanýlmaktadýr. Stealth, gizlendikten sonra görünür (reveal) olmadan adým atabilmenizi saðlar ancak en büyük problem gizlenmiþ durumdayken tekrar yeteneði kullanarak gizlilik durumunun sürdürülememesidir. Yani gizlenmiþ durumdayken hiding yeteneðinin yanýndaki mavi butona basarsanýz önce görünür olur sonra yeteneðinize göre saklanabilir ya da saklanamazsýnýz.Adým sayýlarý rastgele olduðundan 1 adým attýktan sonra da görünür olabileceðiniz gibi gizlilik durumunuz 12 adýma kadar da artabilir. Gizlilik durumunuzu bozan her þey sizi görünür yapacaktýr, stealth ile hiding arasýndaki tek fark adým atabilme özelliðinizdir. Dikkat etmeniz gereken nokta eðer koþarsanýz stealth modundan çýkacaðýnýzdýr bu yüzden görünmeden adým atabilmek için options menüsünün interface (mouse iþareti olan) bölümünde bulunan "Your character will always run if this is checked" seçeneðinin yanýndaki iþareti kaldýrmalýsýnýz.


Aþaðýdaki listede yeteneðinizin durumuna göre görünmeden giyebileceðiniz maksimum armor deðerleri verilmiþtir.

Skill Seviyeniz: 0.0-60.0 arasýnda ise Armor (AR) Deðeriniz en fazla 5 olabilir
Skill Seviyeniz: 60.1-65.0 arasýnda ise Armor (AR) Deðeriniz en fazla 6 olabilir
Skill Seviyeniz: 65.1-70.0 arasýnda ise Armor (AR) Deðeriniz en fazla 7 olabilir
Skill Seviyeniz: 70.1-73.0 arasýnda ise Armor (AR) Deðeriniz en fazla 8 olabilir
Skill Seviyeniz: 73.1-75.0 arasýnda ise Armor (AR) Deðeriniz en fazla 9 olabilir
Skill Seviyeniz: 75.1-78.0 arasýnda ise Armor (AR) Deðeriniz en fazla 11 olabilir
Skill Seviyeniz: 78.1-82.0 arasýnda ise Armor (AR) Deðeriniz en fazla 12 olabilir
Skill Seviyeniz: 82.1-90.0 arasýnda ise Armor (AR) Deðeriniz en fazla 13 olabilir
Skill Seviyeniz: 90.1-100.0 arasýnda ise Armor (AR) Deðeriniz en fazla 14 olabilir


Tactics

Tactics savaþçýlarýn (Archer - Swordsman - Fencer - Macefighter - Wrestler) mutlaka sahip olmasý gereken bir yetenek. Rakibinize hangi oranda vuracaðýnýzý ve vurduðunuzda da ne kadar fazladan hasar vereceðinizi belirleyen bir yetenektir. Arttýrmak için özel bir yol izlemenize gerek yok, herhangi biriyle savaþýrken pasif olarak artacaktýr. Bu yüzden karakterinizi ilk yarattýðýnýzda bonus yetenek olarak almak yerine vendordan öðrenerek (teach) baþlayabilirsiniz.


Tailoring

Tailor kelimesinin Türkçe anlamý terzi demektir. Kýyafet dikebilmek için bu yetenek gereklidir. Kârlý bir yetenek arýyorsanýz bu yetenek pek size göre deðildir. Yine de ürettiðiniz eþyalarýn diðer oyuncular tarafýndan kullanýldýðýný görmek güzel olacaktýr. Bunun yanýnda eðer Carpentry yeteneði de çalýþýrsanýz dekorasyon için marangozlarýn ve terzilerin tek baþlarýna yapamayacaklarý eþyalarý da yapabilirisiniz.

Kumaþlarý öncelikle terzi vendorlarýndan alabilirsiniz ya da koyunlarýn yünlerini kýrparak da gerekli kumaþý elde etmeye çalýþabilirsiniz. Koyuna (sheep) yaklaþtýðýnýzda "dagger"a (býçak) çift týkladýktan sonra çýkan hedefi koyuna týklayýn. Çantanýza 1 adet pile of wool (yün) düþecektir. Koyun da kuzu (lamb) olacaktýr. Lamb' lerden kýrparak yün elde edemezsiniz ama hayvaný öldürdükten sonra yine býçaðýnýza çift týklayarak çýkan hedefi cesede týkladýðýnýzda cesette 2 adet yün ile biraz da et olduðunu göreceksiniz. Böylece bir koyundan 3 adet yün elde etmiþ olacaksýnýz. Yünü kumaþ haline getirebilmek için de öncelikle bazý iþlemlerden geçirmeniz gerek. Tailor vendorlarda bulabileceðiniz ya da marangoz oyunculardan satýn alabileceðiniz Spinning Wheel ve Loom yardýmýyla yünü rahatlýkla kullanýlabilir hale getirebileceksiniz. Ýlk olarak elinizdeki yünü Spinning Wheel da eðirerek iplik (balls of yarn) haline getiriyorsunuz. (Yüne çift týkladýktan sonra Spinning Wheel 'a týklayacaksýnýz) Ýplikleri ise dokuma tezgahýnda rulo kumaþ (bolt of cloth) haline getireceðiz, yine eðirme iþleminde yaptýðýmýz gibi bu sefer ipliðe çift týkladýktan sonra hedefi loom a týklayarak ipliklerimizi rulo kumaþ haline getirebiliriz. Rulo'yu makasla kestiðiniz zaman da dikilmeye hazýr kumaþ (folded clothes) halini alacaktýr.

1 YĂĽnden (pile of wool) --> 3 Ăťplik (balls of yarn)
3 Ăťplikten (balls of yarn) --> 1 Rulo (bolt of cloth)
1 Rulodan (bolt of cloth) --> 50 Kumaþ (folded clothes) çýkmaktadýr.

Bir terzi olarak ihtiyacýnýz olan ikinci þey ise deri (leather) olacaktýr. Deriyi elde etmek kumaþa göre daha rahat. Dünya üzerindeki çeþitli hayvanlarý (bull, cow, lama, horse, ostard, polar - brown bear, hind, alligator, dragon vb.) öldürdükten sonra derilerini yüzerek ihtiyacýnýz kadar deri elde edebilirsiniz. Yukarýda bazý örnekleri verilen hayvanlardan birini öldürdükten sonra elinize bir býçak (dagger) alýp, önce býçaða çift týklayýp sonra çýkan hedefi hayvanýn cesedine týklayýn. Bu iþlemden sonra hayvanýn cesedine çift týkladýðýnýzda "piles of hides" (derinin iþlenemeyecek durumdaki hali) göreceksiniz. Bu deriyi makas ile kestiðinizde ise "cut up leather" (dikilmeye hazýr deri parçalarý) elde edeceksiniz.

Tailoring yetenek i ile yapýlan eþyalarýn yetenek seviyeleri ve de gereken hammaddeler:

Hats:

Skullcap: Gereken yetenek seviyesi 0.1 ve gereken hammadde 2 folded cloth.
Bandana: Gereken yetenek seviyesi 0.2 ve gereken hammadde 2 folded cloth.
Floopy Hat: Gereken yetenek seviyesi 6.8 ve gereken hammadde 11 folded cloth.
Brim Hat: Gereken yetenek seviyesi 6.8 ve gereken hammadde 12 folded cloth.
Straw Hat: Gereken yetenek seviyesi 6.8 ve gereken hammadde 10 folded cloth.
Tall Straw Hat: Gereken yetenek seviyesi 6.8 ve gereken hammadde 12 folded cloth.
Bonnet: Gereken yetenek seviyesi 6.8 ve gereken hammadde 11 folded cloth.
Feathered Hat: Gereken yetenek seviyesi 6.8 ve gereken hammadde 12 folded cloth, 1 kuĂľ tĂĽyĂĽ (feather).
Jester Hat: Gereken yetenek seviyesi 7.9 ve gereken hammadde 15 folded cloth.
Cap: Gereken yetenek seviyesi 20.0 ve gereken hammadde 4 folded cloth, 1 spool of thread.
Wizard Hat: Gereken yetenek seviyesi 90.0, 70.0 magery ve gereken hammadde 16 folded cloth.

Shirts:

Doublet: Gereken yetenek seviyesi 22.7 ve gereken hammadde 8 folded cloth.
Shirt: Gereken yetenek seviyesi 22.7 ve gereken hammadde 8 folded cloth.
Fancy Shirt: Gereken yetenek seviyesi 27.7 ve gereken hammadde 8 folded cloth.
Tunic: Gereken yetenek seviyesi 00.1 ve gereken hammadde 12 folded cloth.
Surcoat: Gereken yetenek seviyesi 25.0 ve gereken hammadde 14 folded cloth.
Plain Dress: Gereken yetenek seviyesi 36.3 ve gereken hammadde 10 folded cloth.
Fancy Dress: Gereken yetenek seviyesi 67.0 ve gereken hammadde 12 folded cloth.
Cloak: Gereken yetenek seviyesi 45.5 ve gereken hammadde 14 folded cloth.
Robe: Gereken yetenek seviyesi 59.0 ve gereken hammadde 16 folded cloth.
Jester's Suit: Gereken yetenek seviyesi 9.0 ve gereken hammadde 24 folded cloth.

Pants:

Short Pants: Gereken yetenek seviyesi 6.8 ve gereken hammadde 6 folded cloth.
Long Pants: Gereken yetenek seviyesi 27.2 ve gereken hammadde 8 folded cloth.
Kilt: Gereken yetenek seviyesi 22.7 ve gereken hammadde 8 folded cloth.
Skirt: Gereken yetenek seviyesi 31.8 ve gereken hammadde 10 folded cloth.

Foot:

Sandals: Gereken yetenek seviyesi 13.6 ve gereken hammadde 4 cut up leather.
Shoes: Gereken yetenek seviyesi 18.1 ve gereken hammadde 6 cut up leather.
Boots: Gereken yetenek seviyesi 36.3 ve gereken hammadde 8 cut up leather.
Thight Boots: Gereken yetenek seviyesi 25.0 ve gereken hammadde 10 cut up leather.

Leather:

Gorget: Gereken yetenek seviyesi 59.0 ve gereken hammadde 4 cut up leather.
Cap: Gereken yetenek seviyesi 06.8 ve gereken hammadde 2 cut up leather ve 1 spool of thread
Gloves: Gereken yetenek seviyesi 56.8 ve gereken hammadde 3 cut up leather.
Sleeves: Gereken yetenek seviyesi 59.0 ve gereken hammadde 4 cut up leather.
Leggings: Gereken yetenek seviyesi 59.0 ve gereken hammadde 10 cut up leather.
Tunic: Gereken yetenek seviyesi 77.2 ve gereken hammadde 12 cut up leather.

Studded:

Gorget: Gereken yetenek seviyesi 77.2 ve gereken hammadde 6 cut up leather.
Gloves: Gereken yetenek seviyesi 81.8 ve gereken hammadde 8 cut up leather.
Sleeves: Gereken yetenek seviyesi 86.3 ve gereken hammadde 10 cut up leather.
Leggings: Gereken yetenek seviyesi 90.9 ve gereken hammadde 12 cut up leather.
Tunic: Gereken yetenek seviyesi 95.4 ve gereken hammadde 16 cut up leather.

Female Armor:

Leather Shorts: Gereken yetenek seviyesi 68.1 ve gereken hammadde 8 cut up leather.
Leather Skirt: Gereken yetenek seviyesi 63.6 ve gereken hammadde 6 cut up leather.
Leather Bustier: Gereken yetenek seviyesi 63.6 ve gereken hammadde 6 cut up leather.
Studded Bustier: Gereken yetenek seviyesi 81.8 ve gereken hammadde 8 cut up leather.
Leather Armor: Gereken yetenek seviyesi 86.3 ve gereken hammadde 10 cut up leather.
Studded Armor: Gereken yetenek seviyesi 86.3 ve gereken hammadde 8 cut up leather. (yapýlmýyor)

Bags:

Backpack: Gereken yetenek seviyesi 15.0 ve gereken hammadde 4 cut up leather.
Belt Pouch: Gereken yetenek seviyesi 10.0 ve gereken hammadde 2 cut up leather.
Bag: Gereken yetenek seviyesi 10.0 ve gereken hammadde 4 cut up leather.

Miscellaneous:

Body Shash: Gereken yetenek seviyesi 4.5 ve gereken hammadde 4 folded cloth.
Half Apron: Gereken yetenek seviyesi 22.7 ve gereken hammadde 6 folded cloth.
Full Apron: Gereken yetenek seviyesi 31.8 ve gereken hammadde 10 folded cloth.
Oil Cloth: Gereken yetenek seviyesi 74.6 ve gereken hammadde 1 folded cloth.
Superior Cape: Gereken yetenek seviyesi 90.0 ve gereken hammadde 18 folded cloth.
Curtains Gereken yetenek seviyesi ve gereken hammadde 25 folded cloth.Tinkering

Tinkering yeteneði ile hemen hemen ihtiyaç duyulan herþeyi yapabilirsiniz.
Nedir bunlar?
Mesela çatal, kaþýk, anahtar, kolye vb. ama en önemlileri Trapped Pouch ve de Golem dir Birçok yetenekte karþýlaþtýðýmýz hammadde burada da sorun olabilir. Ya miner birisiyle anlaþýp uygun fiyata iron ingot almalýsýnýz ya da mining de çalýþýp kendinize iron ingot çýkarmalýsýnýz.
Özellikle Trapped pouch lar oldukça kârlýdýr çünkü diðer oyuncular tarafýndan çok fazla kullanýlýrlar.


Jewelery: MenĂĽdeki Ăťsmi Gerekli Yeteneker Gerekli Hammaddeler Ring 1 adet gold ingot Necklace 10 adet iron ingot Earings 1 adet gold ingot Necklace 1 adet gold ingot Bracalet 2 adet gold ingot Necklace 1 adet gold ingot
Parts: MenĂĽdeki Ăťsmi Gerekli Yeteneker Gerekli Hammaddeler Hinge 2 adet iron ingots Springs 2 adet iron ingots Clock Parts 1 springs ve 1 axle with gears Axle with gears 1 adet axle ve 1 adet gears Axle 2 adet logs Gears 2 adet iron ingots Sextant 1 adet hinge 1 adet axle with gears
Tools: MenĂĽdeki Ăťsmi Gerekli Yeteneker Gerekli Hammaddeler Saw 4 adet iron ingots Hatchet 4 adet iron ingots Sewing Kits 2 adet iron ingots Scissors 4 adet iron ingots Motar&pst 3 adet iron ingots
Other Tools: MenĂĽdeki Ăťsmi Gerekli Yeteneker Gerekli Hammaddeler Lockpick 2 adet iron ingots Tinker&񗝉s tls. 4 adet iron ingots Pickaxe 4 adet iron ingots Shovel 4 adet iron ingots Smith&񗝉s hmr. 6 adet iron ingots
Utensils: MenĂĽdeki Ăťsmi Gerekli Yeteneker Gerekli Hammaddeler Goblet 3 adet iron ingots Skin. Knife 2 adet iron ingots Plate 2 adet iron ingots Cleaver 3 adet iron ingots P. mug 2 adet iron ingots Spoon 1 adet iron ingots Fork 1 adet iron ingots Knife 1 adet iron ingots
Miscellaneous: MenĂĽdeki Ăťsmi Gerekli Yeteneker Gerekli Hammaddeler Keyring 2 adet iron ingots Ăťron key 3 adet iron ingots Sextant 1 adet sextant parts Enchanter 90 tinker 70,1 mage 70,1 bs Bilmiyorum? Ăťron golem power cyrstal - clockwork assembly - 5 axle & gears 50 bronze - 50 iron ingots Trp. Pouch 1 adet iron ingot ve 2 adet logs Iksir keg. 10 adet iron ingot - 1 adet barrel - 1 adet barrel lid
Decoration: MenĂĽdeki Ăťsmi Gerekli Yeteneker Gerekli Hammaddeler Candlabra 4 adet iron ingots Heating st. 4 adet iron ingots Lantern 2 adet iron ingots Clock 1 adet clock frame ve 1 adet clock parts Globe 4 adet iron ingots Spyglass 4 adet iron ingots Metal box 20 adet iron ingots - 2 logs Scales 5 adet iron ingots

Tracking

Tracking iz sürme yeteneðinizdir. Bu yetenek yardýmýyla, daha önce aradýðýnýz alandan geçmiþ olan yaratýklarýn izini deðil de, bulunduðunuz bölgeye yakýn yaratýklarýn ne yönde olduðunu bulabilirsiniz bu yüzden genellikle Tamerlar tarafýndan hayvanlarý bulmak için kullanýlýr. Artýþ hýzý kolay olduðu için baþlangýçta bu yeteneði seçmemenizi önerebiliriz.
Tracking yeteneðini kullanmak çok kolaydýr öncelikle yetenek menüsünden tracking yanýndaki mavi topa týklamalýsýnýz. Karþýsýna çýkan menüde aþaðýdaki butonlara týkladýðýnýzda;

Animals: Yakýnlarda bulunan hayvan izlerini gösterir.
Monsters: Yakýnlarda bulunan canavar izlerini gösterir.
Humans: Yakýnlarda bulunan insan izlerini gösterir.
Players: Yakýnlarda bulunan oyuncu izlerini gösterir.
Anything that moves: Yukarýdaki canlýlarýn tümünü gösterir.

Ýstediðiniz kiþi, yaratýk veya hayvana týkladýðýnýzda kafanýzýn üzerinde aradýðýnýzýn hangi yönde olduðunu gösteren bir yazý göreceksiniz.
Haritada ana yönler baþ harfleriyle gösterilmiþtir. N (North- Kuzey), E (East - Doðu), S (South - Güney), W (West - Batý)
Ara yönler ise tahmin edebileceðiniz gibi iki yönün ard arda söylenmesiyle oluþur North West gibi. Haritayý açmak için alt+r tuþ kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Ýki kez alt+r tuþlarýna basarsanýz harita biraz daha büyüyecektir.

*** is near to the North aradýðýnýzýn yakýnda ve kuzeyde olduðu anlamýna gelir
*** is to the North aradýðýnýzýn kuzey yönünde olduðu anlamýna gelir
*** is far to the North aradýðýnýzýn uzakta ve kuzeyde olduðu anlamýna gelir
EĂ°er takip ettiĂ°iniz canlĂ˝ belli bir mesafeden daha uzaĂ°a gittiyse ;
"You have lost your quary" (Ýzi kaybettiniz) mesajýný alýrsýnýz.

Kendi isteðinizle iz aramayý bitirmek için ise war moduna girip çýkmanýz yeterli olacaktýr. Baþka bir not olarak gizlenmiþ oyuncularý da tracking yeteneðini kullanarak bulabileceðinizi söyleyebiliriz.

PS: Yerde bir iz bulma olasýlýðýnýz yeteneðinizin %100 olmasý ya da sadece teach edilmiþ halinde býrakýlmasýyla deðiþmez ancak yeteneðiniz ne kadar yüksekse o kadar uzaktaki canlýlarýn izlerini fark edebilirsiniz.Veterinary

Veterinary hayvanlarý iyileþtirmek için kullanýlan bir yetenektir. Ýnsanlarý iyileþtirmek için kullanýlan healing yeteneði ile ayný mantýkla çalýþýr ancak healing yan yetenek olarak anatomy' i kullanýrken veterinary animal lore yeteneðini kullanýr. Kullanýmý da healing gibidir, iyileþtirmek istediðiniz hayvana yeterince yakýnsanýz bandajlara çift týkladýktan sonra hedef þeklini alan mouse imleçi ile hayvana týklamanýz yeterlidir. Yeteneðiniz geliþtikçe iyileþtireceðiniz HP (hitpoint) de artacaktýr.

Wrestling

Wrestling her ne kadar gĂĽreĂľ anlamĂ˝na gelse de çýplak elle dövĂĽĂľ sanatĂ˝ olarak da düþünĂĽlebilir. Pagan&񗝉da wrestling yeteneĂ°i rakibinizin silahĂ˝nĂ˝ elinden düþürmek (disarm) ve kĂ˝sa bir sĂĽre için bayĂ˝ltmak, hiçbir Ăľey yapamaz hale getirmek (stun) için kullanĂ˝lmaktadĂ˝r.
Özellikle büyücüler tarafýndan sýkça çalýþýlan bu yetenek ile dövüþtüðünüz kiþinin silahýný elinden düþürebilmek için en az 80.0 wrestling yeteneðinin yanýnda 80.0 da arms lore yeteneðiniz olmalý. Dikkat etmeniz gereken nokta disarm modunun açýk olmasýdýr, bunu da .oyuncu yazdýktan sonra karþýnýza çýkan menüden ayarlayabilirsiniz. Rakibinizi 3 sn kadar hareketsiz býrakacak bir yumruk (stun blow) atabilmek için ise en az 98.0 wrestling yeteneðine sahip olmalýsýnýz. Stun blow þansýnýz anatomy yeteneðinize de (%25 oranýnda) baðlýdýr.
AttýðýnĂ˝z her yumruk eĂ°er &񗝌stun blow&񗝍 deĂ°ilse rakibinizde 1 ile 8 arasĂ˝ bir HP azalmasĂ˝na sebep olacaktĂ˝r, vuruĂľ hĂ˝zĂ˝nĂ˝z ise diĂ°er combat yeteneklerinizde olduĂ°u gibi yine çevikliĂ°inize yani dexterity seviyenize baĂ°lĂ˝ olarak deĂ°iĂľecektir. Wrestling yeteneĂ°ini arttĂ˝rmak da tĂĽm yetenek artýþlarĂ˝nda olduĂ°u gibi çok çalýþmak ile olacaktĂ˝r, elinizde hiçbir Ăľey olmadan dövĂĽĂľtĂĽĂ°ĂĽnĂĽzde yavaĂľ yavaĂľ arttýðýnĂ˝ göreceksiniz.[Yorumlar]

Henüz yorum yapýlmamýţtýr.

[Toplam 0 Yorum]

[Oylamalar]

Oylama :
Üyelerin oylama ortalamasý (10 dýţýnda) : Henüz Oylanmamýţ   
Oylar: 0
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasýl oynanýr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapýmý, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editör, mul patcher

Sayfa açýlma süresi 0.172 sn. / SQL toplam zamaný: 0.13 sn. - SQL sorgusu: 38 - Ortalama SQL zamaný: 0.00341 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile görüntülenir.
© Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS