58 misafir, 0 üye aktif, toplam 58 kiţi var.
 
 
58 misafir, 0 üye aktif, toplam 58 kiţi var.
Yazan: Gönderen: G-Defender Oylar: (2213) Yorumlar: (0) Tarih: 2015-03-29 01:40

Ultima Online Nedir?

Ultima Online nedir?

Ultima Online Origin Systems ve EA Games yapýmý bir MMORPG oyunudur ve 1997'de çýkmýþtýr.

Ultima Online oyunun amacĂ˝ nedir ?

Ultima Online'da kendinizi orta çað yaþamýnda buluyorsunuz. Ün,para sahibi olmaya çalýþýyor ve savaþlara katýlýyorsunuz ayrýca zanaatkarda olabiliyorsunuz. Ultima Online bu kadar konu ile sýnýrlý deðil oyunda bir çok sistem bulunuyor.

Ultima Online'a nasýl baþlarým ?/Ultima Online'ý nasýl oynarým ?

Öncelikle bilgisayarýnýzda Ultima Online'ý yüklemeniz gerekir daha sonra oynamak istediðiniz UO sunucusunun sitesinden kayýt olarak hesap almalý ve baðlantý proðramýný indirmelisiniz. Baðlantý proðramýný kurduktan sonra client ile hesabýnýzýn adýný/account name ve þifrenizi/password yazýkdan sonra oyuna baðlanabilirsiniz. Oyunda ilk baþta kendinize bir karakter yaratýyorsunuz ismini,görünüþünü ve yeteneklerinin ne olacaðýný seçiyorsunuz daha sonra karakteriniz yaratýlýyor ve dünya/world üzerinde bulunuyorsunuz. Karakterinizin yeteneklerini geliþtirmelisiniz ve geliþim tamamlandýðýnda yeteneðinizin tüm fonksiyonlarýný kullanabiliyorsunuz. Birde oyunda site,server ve playerlarla ilgilenmek ile görevli yetkililer/stafflar bulunuyor.

Ultima Online'daki temel skiller/yetenekler;

Warlock: Hem Magery hemde combat skillini/silah kullanabilen.

Warrior: Sadece combat skillerini kullanan.

Pure Mage: Sadece mage skillini kullanan.

Craft: Zanaatkar olan ve zanaat yeteneklerini kullanan.

Alchemy: Bu kimya ile ilgili bir skilldir ve oyunda çeþitli iksirler yapabilirsiniz.

Anatomy: Bir canlýyý incelemek için kullanýlan yetenektir.

Animal Lore: Hayvanýnýzýn size baðlýlýðýný göstermek için kullanýlan bir yetenektir.

Animal Taming: Hayvanlarý ehcilleþtirmek için kullanýlýr.

Archery: Okçuluk yeteneði.

Arms Lore: Silahlarýn damagesini incelemek için kullanýlan bir skilldir ve Disarm/Silahsýzlandýrma bonusundada gereklidir.

Blacksmithy: Dermiclilik yeteneðidir maden iþlemede kullanýlýr böylece çeþitli zýrh,silah gibi ürünler elde edebilirsiniz.

Bowcraft: YaylĂ˝ silahlar yapmaya yarayan yetenektir.

Camping: Kampcýlýk yeteneði genelde ateþ yakmak için kullanýlýr.

Carpentry: Mobilya yapmak için kullanýlan bir yetenektir.

Cooking: Ahçý yeteneðidir ve genelde balýk piþirmek için kullanýlýr.

Detect Hidden: Bu yetenek ile gizlenmiþ þeyleri görebilirsiniz.

Fishng: Balýkçýlýk yeteneðidir.

Fencing: Combat skillidir ve paradarbe bonusu vardýr.

Healing: Healing tedavi etme yeteneðidir ve bandaj ile kullanýlýr.

Herding: Bu yetenek hayvan gütmekdir ve hayvan sizin olsun veya olmasýn seçtiðiniz yere götürebilirsiniz.

Hiding: Gizlenmeye yarayan yetenektir.

Inscription: Kaðýt/scroll ürünleri yapmaya yarayan yetenektir.

Lockpick: Bu yetenek genelde kilitli kasa açmaya yarar.

Lumberjacking: Oduncu yeteneĂ°idir.

Macefighting: Bir combat skillidir ve stam shot/hareket ettirememe durumu vardýr.

Magery: Büyücülük yeteneðidir. Bu yetenek genelde diðer karakterler ve yaratýklar ile savaþmak için kullanýlýr.

Meditation: Meditasyon yeteneðidir bu yetenek ile Magery skilli ile bir büyü yaptýktan sonra tekrar konsantrasyonunuzu toplamak için gereklidir.

Mining: Madencilik yeteneðidir. World/Dünya üzerindeki madenlerde maden çýkartmaya yarar.

Musicianship: MĂĽzisyen yeteneĂ°idir.

Parrying: Kalkan kullanabilme yeteneĂ°idir. Bu yeteneĂ°i geliĂľtirdiĂ°iniz zaman kalkan ile kendinizi daha fazla savunabilirsiniz.

Poisoning: Zehirleme yeteneĂ°idir.

Snooping: Hýrsýzlýk yeteneðidir.

Spirit Speak: Bu yetenek ile ölü karakterlerin dediklerini anlayabilirsiniz.

Stealing: Bir karakterin çantasýnýn içindeki itemleri/esyalari alabilme yeteneðidir.

Swordsmanship: Bir combat skillidir ve bleeding/yaralama ile attan düþürme bonusu vardýr.

Stealth: GizlenmiĂľ bir Ăľekilde yĂĽrĂĽyebilmenizi saĂ°lar.

Tactics: Savaþ taktiðini ve hasar belirlemek için gerekli olan bir yetenektir.

Tailoring: Terzilik yeteneĂ°idir bu yetenek ile giysi ĂĽrĂĽnleri elde edebilirsiniz.

Tinkering: Birtakým itemleri yapmaya yarayan yetenektir. Bu yetenek genelde trapped pouch ve golem yapýmýnda kullanýlýr.

Tracking: Ăťz sĂĽrme yeteneĂ°idir.

Veterinary: Bu yetenek hayvanlarý tedavi etmek,iyileþtirmek için kullanýlýr.

Wrestling: Bu yetenek ile yumrukla savaĂľabilirsiniz.

Ýlk yetenek geliþtirmeye/skill kasmaya baþlandýðý zaman novice deðilseniz apperantice olarak baþlarsýnýz daha sonra journeyman,expert,adept,master ve grandmaster olursunuz.

Ultima Online'daki temel sözcüklerin anlamlarý;

Deed: Bir belgedir. Stafflar tarafýndan oyun içerisinde bilgilendirme yazýsý olarakda kullanýlýr.

Masum/Mavi: Hiç player öldürmemiþ.

Pk: Katil olan.

Criminal: Suçlu olan.

Gz GĂĽvenli Ăľehir. Gz Ăľehirlerde korumalar. bulunur.

Guards: Gz þehirlerdeki korumalardýr.

Peace/War: Barýþ ve Savaþ anlamýndadýr.

Vendor: Alýþveriþ yapýlan npcler.

Jail: Hapishane demektir. Stafflar tarafýndan kurallara uymayan playerlar gönderilir.

Npc: Oyundaki oyuncu olmayan,robot olan yaratýklardýr.

Gp: Oyundaki en küçük para birimidir.

K: 1000 gp=1 k

M: 1000 k=1 m

Check: Çek demektir ve genelde bankada bozdurulur veya paralar çek haline getirilir.

Page: Stafflardan yardým istemek için onlara atýlan ve sorunu belirten yazýdýr.

Guild: Oyuncularýn oluþturduðu topluluktur ve bu oyuncular birbirlerine yardým ederler.

Sosaria: Oyunun kurulu olduðu world'ün adýdýr.

Spawn: Binek çýkan yerlerdir. Genelde bu bineði korumak için orada yaratýklarda bulunur.

Dungeon: Dungeonlar yaratýklarýn bulunduðu yerlerdir.

Hungry: Açýkmak demektir.

Role Play: Oyundaki karakterinize yeteneðine göre bir kiþilik oluþturmak ve o kiþiliðin rolünü oynamaktýr.

Lord: Efendi demektir. Oyunda diðer fame sahibi oyuncularý öldürüp fame alýrsýnýz. Bu fameler belirli sayýya ulaþýnca Lord olunur.

Pvp: Ýki oyuncu arasýndaki savaþtýr.

Gate/Teleporter: Oyuncuyu bir yerden bir yere atmaya yarayan bir kapýdýr.

Newbified: Çalýnmayan ve ölünce gitmeyen itemdir.

Bonus: Oyundaki bazý skillerin verdiði extra hasarlardýr.

Stat: Skillerinize göre düzenlemeniz gereken bir özelliktir. Statlar; Strength,Dexterity ve Ýntelligencedir.

Kill: Ă–ldĂĽrmek demektir.

Ore: Bir madenin iĂľlenmiĂľ halidir.

Teach: Yetenek öðrenmektir.

Teacher: Oyunculara belirli bir ücret karþýlýðýnda skill öðreten vendorlardýr.

Staff/Görevliler/Yetkililer;

Staff demek görevli demektir. Bunlar oyundaki yetkililerdir. Owner,Admin,Developer,World Builder,Senior Game Master,Game Master,Seer ve Counselor.[Yorumlar]

Henüz yorum yapýlmamýţtýr.

[Toplam 0 Yorum]

[Oylamalar]

Oylama :
Üyelerin oylama ortalamasý (10 dýţýnda) : Henüz Oylanmamýţ   
Oylar: 0
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasýl oynanýr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapýmý, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editör, mul patcher

Sayfa açýlma süresi 0.116 sn. / SQL toplam zamaný: 0.089 sn. - SQL sorgusu: 38 - Ortalama SQL zamaný: 0.00235 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile görüntülenir.
© Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS